2018 - 2019

Xem tại beta.manleviet.info


2017 - 2018

Học kỳ xuân

 1. Cơ sở lập trình (dành cho chuyên ngành Thương mại điện tử - ngành Kinh doanh Thương mại) - nhóm N01

Học kỳ thu

2016 - 2017

Học kỳ thu

2015 - 2016

  Học kỳ hè

  Học kỳ thu

  2014 - 2015

  Học kỳ hè

  Học kỳ xuân

  Học kỳ thu

  2013 - 2014

  Học kỳ thu

  1. Cơ sở lập trình - nhóm N01, N02
  2. Lập trình nâng cao - nhóm N01, N02
  3. Tin học đại cương - nhóm N05, N23, N25

  2012 - 2013

  Học kỳ hè

  Học kỳ xuân

  Học kỳ thu

  1. Cơ sở lập trình - nhóm N01, N02
  2. Tin học đại cương - nhóm N01, N07, N08, N17, N18

  2011 - 2012

  Học kỳ hè

  Học kỳ xuân

  1. Lập trình Hướng đối tượng - nhóm N01 (Dạy ngôn ngữ lập trình C++)
  2. Tin học ứng dụng - nhóm N01