Cơ sở lập trình

HTTT 3183
3 tín chỉ, 45 tiết

Cập nhật ngày 26 tháng 09 năm 2017

Mô tả môn học

Cơ sở lập trình là một trong những môn học nền tảng của ngành Hệ thống thông tin quản lý. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản và toàn diện về ngôn ngữ lập trình cùng những kỹ năng lập trình cơ bản. Mục tiêu chính của môn học là giúp người học hình thành nên tư duy lập trình và nắm vững phương pháp giải quyết vấn đề - bài toán thông qua việc sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình, cụ thể là ngôn ngữ lập trình C#. Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên sẽ có đủ những kiến thức cần thiết để theo học những học phần tiếp theo về lập trình, như: Lập trình hướng đối tượng, Lập trình nâng cao, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lập trình web, Lập trình ứng dụng trong quản lý,... những môn học thuộc chương trình khung của chuyên ngành.

Nội dung môn học

Nội dung môn học được chia làm 7 chủ đề :

Chủ đề 1 - Tổng quan lập trình

Tham khảo :
1. Giáo trình Kỹ thuật lập trình 1 (Đặng Quế Vinh) : Ch. 1 : Những khái niệm cơ bản của lập trình
2. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Ch. 1 : Visual C# và .NET Framework
3. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 1 : The Philosophy of .NET

Chủ đề 2 - Thuật toán

Tham khảo :

1. Giáo trình Kỹ thuật lập trình 1 (Đặng Quế Vinh) : Ch. 1 : Những khái niệm cơ bản của lập trình

Chủ đề 3 - Cơ bản Ngôn ngữ lập trình C#

Slide, Bài thực hành 2

Tham khảo :
1. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Ch. 2 và Ch. 4
2. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 2 và Ch. 3
3. Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao (Phạm Công Ngô) : Ch. 1 và Ch. 2
4. Các phần Giới thiệu, C# cơ bản, Biến, Kiểu logic trên website Dạy C Sharp

Chủ đề 4 - Các cấu trúc điều khiển

1. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Ch. 3 và Ch. 4

2. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 3 và Ch. 4

3. Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao (Phạm Công Ngô) : Ch. 3
4. Các phần Lệnh if else, Vòng lặp, Kiểu liệt kê trên website Dạy C Sharp

Chủ đề 5 - Hàm

Slide, Bài thực hành 4


Tham khảo :

1. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Mục 2.2.1 (tr. 69), 5.1.2 (tr. 212), 5.3.1 (tr. 221), 5.5 (tr. 227), 5.6 (tr. 232)

2. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 4

3. Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao (Phạm Công Ngô) : Ch. 4
4. Phần Hàm trên website Dạy C Sharp

Chủ đề 6 - Mảng

Slide, Bài thực hành 5


Tham khảo :

1. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Ch. 10 và Ch. 11

2. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 4 : Core C# Programming Constructs, Part II (tr. 177), Ch. 3 : Core C# Programming Constructs, Part II (tr. 137), Ch. 10 : Understanding Generics

3. Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao (Phạm Công Ngô) : Ch. 1, mục 1.12, Ch. 5, mục 5.3 và Ch. 9
4. Các phần Mảng, Chuỗi trên website Dạy C Sharp

Chủ đề 7 - Các cấu trúc lưu trữ khác


Tham khảo :
1. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Ch. 10
2. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 4 : Core C# Programming Constructs, Part II (tr. 177), Ch. 3 : Core C# Programming Constructs, Part II (tr. 137), Ch. 10 : Understanding Generics
3. Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao (Phạm Công Ngô) : Ch. 8
4. Phần Cấu trúc trên website Dạy C Sharp

Phương pháp đánh giá

Kết quả học tập được đánh giá dựa vào các bài thực hành, bài tập và bài thi cuối khoá với các trọng số như sau :

    1. Đối với sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế

 • Kiểm tra vở ghi, bài thực hành : 10%
 • Kiểm tra : 20% (2 bài)
 • Bài tập : 10%
 • Thi kết thúc học phần : 60%
    2. Đối với sinh viên chuyên ngành Thống kê Kinh doanh
 • Kiểm tra vở ghi, bài thực hành : 10%
 • Kiểm tra : 30% (2 bài)
 • Thi kết thúc học phần : 60%

Tất cả các bài thực hành và bài tập của môn học này đều là bài làm cá nhân và phải sử dụng ngôn ngữ lập trình C# và phần mềm Microsoft Visual Studio Community 2017 để biên dịch chương trình.


Bên cạnh đó, hình thức điểm thưởng / phạt sẽ được áp dụng để đánh giá chuẩn bị bài, trả lời câu hỏi. Cứ mỗi 10 điểm thưởng / phạt, sinh viên sẽ được cộng / bị trừ 1 điểm vào điểm quá trình (40%). Điểm danh chuyên cần sẽ trở thành điểm trừ và được trừ vào điểm quá trình (40%) với cách quy đổi là vắng 1 buổi không có lý do chính đáng trừ 1/40 điểm.

Bài tập

Với mục đích là giúp sinh viên làm quen với việc lập trình ứng dụng trong thực tế, học phần này yêu cầu sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế phải hoàn thành một bài tập lập trình. Trong bài tập này, sinh viên được khuyến khích vận dụng tất cả kiến thức đã được học để thiết kế, xây dựng một chương trình đơn giản, nhưng hoàn thiện cả đầu vào, đầu ra và xử lý như một ứng dụng thực tế.

Để hoàn thành và nộp bài đúng quy định, sinh viên nên đọc kỹ và tuân thủ Quy định nộp bài tập.

Sinh viên có thể tham khảo các bài tập và đáp án của các năm trước tại thư mục Bài tập trong trang web github.com/manleviet/CSLT. Đọc kỹ hướng dẫn để biết cách sử dụng github.

Đề thi tham khảo

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong khóa học là :

1. Sách :
 • Đặng Quế Vinh, Giáo trình Kỹ thuật lập trình 1, Nhà xuất bản Thống kê, năm 2005. (Thư viện)
 • Dương Quang Thiện, Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, năm 2005. (Thư viện) (PDF)
 • Dương Quang Thiện, Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 2 : C# và .NET Framework, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, năm 2005. (Thư viện)
 • Phạm Công Ngô, Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1999. (Thư viện)
 • Nguyễn Ngọc Bình Phương & Thái Thanh Phong, Các giải pháp lập trình C#, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, năm 2006. (PDF
 • Andrew Troelsen, Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform, fifth edition, Apress, 2010. (PDF)
2. Các playlist trên Youtube :
3. Trang blog, web :

Thảo luận

Bạn có ý kiến hay muốn thảo luận liên quan đến nội dung môn học này, thì bạn có thể truy cập vào trang web của nhóm mail (mail group) Cơ sở lập trình hoặc gởi email đến địa chỉ email của nhóm mail này : cslt_hce@googlegroups.com.

Nhóm mail này yêu cầu đăng ký để có thể tham gia, đọc bài và viết phản hồi. Bạn cần có một tài khoản của Google (tài khoản email của Gmail) để đăng ký.

Bạn có thể đăng ký bằng một trong hai cách sau :

 1. Truy cập vào trang web của nhóm mail Cơ sở lập trình, đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn, bấm vào link Đăng ký thành viên, nhập thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), rồi bấm nút Áp dụng để tham gia nhóm này.
 2. Sử dụng địa chỉ Gmail của bạn để tạo một email với tiêu đề Đăng ký nhóm Cơ sở lập trình, nội dung là thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), rồi gởi đến email lvman@hce.edu.vn.
Các yêu cầu đăng ký sẽ được hồi đáp không quá 24h.

Sau khi kết thúc khoá học hoặc bạn không muốn nhận các email từ nhóm mail nữa thì bạn thực hiện bỏ đăng ký nhóm như sau : Trong màn hình của nhóm mail, bấm nút Cài đặt của tôi, chọn mục Rời khỏi nhóm này trong danh mục xổ xuống.

Nhóm mail Cơ sở lập trình