Cơ sở lập trình

nhóm N01


Cập nhật ngày 12 tháng 05 năm 2018

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N01 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 31/01/2018 đến ngày 09/05/2018 vào tiết 7, 8 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần tại phòng A2.4. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành, bài tập và kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 31/01/2018


Giới thiệu môn học (Slide)
Hour of Code

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Hoàn thành bài Hour of Code

Tuần 1 - Thứ bảy, ngày 03/02/2018 - Phòng A2.4


Hour of Code
Kiểm tra kết quả công việc
Sinh viên mang theo máy tính xách tay

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài Hour of Code

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 07/02/2018 - Phòng A2.4


Hour of Code
Kiểm tra kết quả công việc
Sinh viên mang theo máy tính xách tay

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài Hour of Code

Tuần 3 - Thứ tư, ngày 28/02/2018 - Phòng thực hành A5.2


Giới thiệu Tài liệu học Python
Tải, cài đặt PyCharm Edu và Anaconda
Giới thiệu về Lập trình và Ngôn ngữ lập trình Python - Slide 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :

- Cài đặt PyCharm Edu và Anaconda ở nhà để làm Bài tập

Tuần 3 - Thứ bảy, ngày 03/03/2018 - Phòng thực hành A5.2


Giới thiệu về Lập trình và Ngôn ngữ lập trình Python - Slide 1
Bài thực hành 1


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành Exercise 1-7 của bài Introduction to Python của Week 1: Python Basics trong khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python

Tuần 4 - Thứ tư, ngày 07/03/2018 - Phòng A2.4


Giới thiệu về Lập trình và Ngôn ngữ lập trình Python - Slide 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 1

Tuần 4 - Thứ bảy, ngày 10/03/2018 - Phòng A5.2


Kiểm tra Bài thực hành 1
Các phương pháp cơ bản giải quyết bài toán trên máy tính và Hàm - Slide 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành đến Exercise: for của bài Introduction to Python của Week 1: Python Basics trong khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python
- Hoàn thành các bài Introduction, Variables, Strings, Condition expressions, Loops trong Khoá học Introduction to Python của phần mềm PyCharm Edu
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm Bài tập 1

Bài tập 1 (nộp trước 15h ngày 17/03/2018)

Tuần 5 - Thứ tư, ngày 14/03/2018 - Phòng A2.4


Các phương pháp cơ bản giải quyết bài toán trên máy tính và Hàm - Slide 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài tập 1
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm Bài tập 1

Tuần 5 - Thứ bảy, ngày 17/03/2018 - Phòng A5.2


Kiểm tra kết quả Bài tập 1
Thực hành

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài tập 1


Tuần 6 - Thứ tư, ngày 21/03/2018 - Phòng A2.4


Các phương pháp cơ bản giải quyết bài toán trên máy tính và Hàm - Slide 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành đến Exercise: guess my number của bài Simple Algorithms của Week 2: Simple Programs trong khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python
- Đọc các tài liệu của buổi học


Tuần 6 - Thứ bảy, ngày 24/03/2018 - Phòng A5.2


Nghỉ (GV đi công tác)

Tuần 7 - Thứ tư, ngày 28/03/2018 - Phòng A2.4


Các phương pháp cơ bản giải quyết bài toán trên máy tính và Hàm - Slide 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành đến Exercise 4 của bài Functions của Week 2: Simple Programs trong khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python
Các bài Functions trong Khoá học Introduction to Python của phần mềm PyCharm Edu
- Đọc các tài liệu của buổi học


Tuần 7 - Thứ bảy, ngày 31/03/2018 - Phòng A5.2


Thực hành

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành đến Complete Programming Experience: polysum của Week 2: Simple Programs trong khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python
Các bài Functions trong Khoá học Introduction to Python của phần mềm PyCharm Edu

Tuần 8 - Thứ tư, ngày 04/04/2018 - Phòng A2.4


Kiểm tra 15 phút
Một số cấu trúc dữ liệu - Slide 1


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu của buổi học

Tuần 8 - Thứ bảy, ngày 07/04/2018 - Phòng A5.2


Thực hành
Một số cấu trúc dữ liệu - Slide 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành đến Exercise 3 bài 5. Tuples and Lists của Week 3: .Structured Types trong khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python
Các bài Data structures trong Khoá học Introduction to Python của phần mềm PyCharm Edu

Bài tập 2 (nộp trước 15h ngày 14/04/2018)

Tuần 9 - Thứ tư, ngày 11/04/2018 - Phòng A2.4


Một số cấu trúc dữ liệu - Slide 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu của buổi học

Tuần 9 - Thứ bảy, ngày 14/04/2018 - Phòng A5.2


Nghỉ (GV đi công tác)

Tuần 10 - Thứ tư, ngày 18/04/2018 - Phòng A2.4


Kiếm tra 30 phút
Một số cấu trúc dữ liệu - Slide 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu của buổi học
- Hoàn thành đến Exercise 1 bài 6. Dictionaries của Week 3: .Structured Types trong khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python
Các bài Data structures trong Khoá học Introduction to Python của phần mềm PyCharm Edu

Tuần 10 - Thứ bảy, ngày 21/04/2018 - Phòng A5.2


Kiểm tra kết quả Bài tập 2
Thực hành


Tuần 11 - Thứ tư, ngày 25/04/2018 - Phòng A2.4


Nghỉ lễ

Tuần 11 - Thứ bảy, ngày 28/04/2018 - Phòng A5.2


Kiểm tra kết quả Bài tập 2
Thực hành


Tuần 12 - Thứ tư, ngày 02/05/2018 - Phòng A2.4


Sửa bài thực hành

Bài tập 3 (nộp trước 17h ngày 05/05/2018)

Tuần 12 - Thứ bảy, ngày 05/05/2018 - Phòng A5.2


Kiểm tra
Sinh viên làm Bài tập 3


Tuần 13 - Thứ tư, ngày 09/05/2018 - Phòng A2.4 - bù


Kiểm tra 2 tiết

Tuần 13 - Thứ bảy, ngày 12/05/2018 - Phòng A5.2 - bù


Ôn tập


Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.

Nhóm mail

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Cơ sở lập trình để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Cơ sở lập trình để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Cơ sở lập trình