Bài tập 2

Cơ sở lập trình

Dành cho Chuyên ngành Thương mại điện tử - Ngành Kinh doanh Thương mại


Cập nhật ngày 01 tháng 03 năm 2018

Hạn cuối nộp bài: 15h thứ bảy, ngày 14 tháng 04 năm 2018
Đọc kỹ Hướng dẫn làm và nộp bài tập trước khi làm bài

Bài tập này sẽ cho phép bạn luyện tập với:
  • Tạo các hàm trong Python
  • Sử dụng các cơ chế lặp để lặp qua tiến trình tính toán cho đến khi một điều kiện nào đó là thoả mãn

Câu A - Hàm polysum và trãi nghiệm công việc của lập trình viên

Làm bài Complete Programming Experience: polysum trong Week 2 của Khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python

Câu B - Problem Set 2 trên edX

Làm 3 bài trong Problem Set 2 của khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python