Bài tập 3

Cơ sở lập trình

Dành cho Chuyên ngành Thương mại điện tử - Ngành Kinh doanh Thương mại


Cập nhật ngày 28 tháng 04 năm 2018

Bài tập cộng điểm
Hạn cuối nộp bài: 17h thứ bảy, ngày 05 tháng 05 năm 2018
Đọc kỹ Hướng dẫn làm và nộp bài tập trước khi làm bài

Problem Set 3 trên edX

Làm 3 bài trong Problem Set 3 của khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python