Hướng dẫn làm và nộp bài tập

Cơ sở lập trình

Dành cho Chuyên ngành Thương mại điện tử - Ngành Kinh doanh Thương mại


Cập nhật ngày 24 tháng 02 năm 2018

Giới thiệu

Trong môn học Cơ sở lập trình (dành cho Chuyên ngành Thương mại điện tử), sinh viên sẽ thực hiện một số bài tập, nhằm để hiểu và nắm vững các kiến thức trong môn học, cũng như để đánh giá kết quả học tập. Ở đây, tôi cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết để giúp sinh viên thực hiện tốt các bài tập này.

Lựa chọn phần mềm và cách thức đặt tên tập tin mã nguồn

Bạn có thể sử dụng một trong ba phần mềm: PyCharm Edu, Jupyter Notebook hoặc Jupyter Lab để viết chương trình.
 • Nếu bạn chọn PyCharm Edu, mỗi bài tập bạn lưu trong một tập tin py riêng biệt và được đặt tên theo khuôn dạng <họ tên sinh viên>-bt1#. Trong đó, <họ tên sinh viên> sẽ được viết tắt. Ví dụ: với sinh viên Nguyễn Văn Toàn thì họ tên sinh viên sẽ được viết thành nvtoan. Vị trí dấu # là chữ cái tương ứng với các Câu trong Bài tập. Ví dụ: nvtoan-bt1a.py là tập tin mã nguồn cho Câu A, Bài tập 1 của sinh viên Nguyễn Văn Toàn.
 • Nếu bạn chọn Jupyter Notebook hoặc Jupyter Lab, tất cả các bài tập được lưu trong một tập tin ipynb, mã nguồn của mỗi Câu được lưu trên một Cell riêng trong tập tin đó. Tập tin ipynb này được đặt tên theo khuôn dạng <họ tên sinh viên>-bt1.

Cách thức làm bài và nộp bài

Các bạn có thể làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, mỗi sinh viên phải tự lập trình bài của mình và phải ghi rõ họ tên những người cùng làm với mình trong phần comment của mã nguồn.

Đọc Hướng dẫn lập trình để viết mã nguồn tốt hơn.

Đừng quên thêm comment để giúp tôi dễ hiểu mã nguồn của bạn.

Với các bài tập (Problem Set) trên khoá học 6.00.1x Introduction to Computer Science and Programming Using Python

Các bạn làm bài theo trình tự như sau:
 • Đọc kỹ hướng dẫn trong bài tập để hiểu rõ đề bài
 • Làm bài trên phần mềm PyCharm Edu hoặc Jupyter Notebook hoặc Jupyter Lab.
 • Sau khi làm xong trên phần mềm, bạn sao chép mã nguồn và dán vào khung trả lời trên trang web của khoá học. Bấm nút Submit.
 • Nếu có báo lỗi, thì bấm nút See full output để xem lý do bị lỗi.
 • Quay lại phần mềm để sửa mã nguồn, rồi sao chép vào lại.
 • Lặp lại các bước này cho đến khi nào hệ thống của edX báo Correct.
Chú ý:
 • edX có giới hạn số lần Submit. Do đó, cố gắng làm đúng trên phần mềm trước khi sao chép sang để Submit.
 • Trong đề bài, một số biến được mặc định do hệ thống tự động thêm vào. Do đó, mã nguồn sao chép sang để Submit .KHÔNG NÊN có các câu lệnh khai báo và khởi tạo các biến này.
Các bài này sẽ được chấm tại buổi học liền sau thời hạn nộp bài.

Với các bài tập còn lại
 • Lưu mã nguồn chương trình lại dưới dạng tập tin py hoặc ipynb (tuỳ vào phần mềm bạn dùng) và đặt tên theo khuôn dạng đã nói ở Phần Lựa chọn phần mềm và cách thức đặt tên tập tin mã nguồn.
 • Nếu bạn dùng tập tin py, bạn nên nén các tập tin này trong một tập tin nén (zip hoặc rar) và cũng đặt tên theo khuôn dạng trên.
 • Gởi tập tin nén (hoặc ipynb) trên đến email lvman@hce.edu.vn với tiêu đề của mail là tên của môn học (Co so lap trinh hoặc Cơ sở lập trình) và tên bài tập được nộp (ví dụ : Nộp bài tập 1, Nộp bài tập 2,...). Ví dụ : Cơ sở lập trình - Nộp bài tập 1.

Phương pháp đánh giá

Các bài tập được đánh giá dựa trên:

Sau đây là những tiêu chuẩn chính để đánh giá các báo cáo : 
 • Kết quả đạt được
 • Mức độ tối ưu của chương trình
 • Mã nguồn + hoạt động của chương trình
Trên lớp, giáo viên có thể yêu cầu chạy thử hay hỏi một số vấn đề trên công việc của bạn đã làm.

Chú ý: những tiêu chuẩn này, cũng như trọng số, có thể thay đổi tùy vào bài tập. 

Điểm thưởng : đối với những sinh viên (khoảng 10% số sinh viên của lớp) nộp bài sớm trước thời hạn (2 hoặc 3 ngày) và trước những sinh viên khác, sẽ được cộng một điểm vào điểm cuối cùng của bài tập đó.

Điểm phạt : 
 • Không ghi rõ những người cùng làm: 0 điểm
 • Đặt tên tập tin và tiêu đề email không đúng theo quy định: -1 điểm 
 • Trễ < 1 ngày: -0.5 điểm 
 • Trễ > 1 ngày: -1 điểm mỗi ngày 
 • Trễ > 1 tuần: điểm 0 
 • Hành vi sao chép là tuyệt đối không được chấp nhận. Nếu bị phát hiện, người sao chép và người cho sao chép sẽ bị điểm 0.