Cơ sở lập trình

nhóm N01


Cập nhật ngày 17 tháng 12 năm 2013

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N01 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 02/09/2013 đến ngày 27/11/2013 vào tiết 1, 2 các ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Học tại phòng A3.4 vào thứ hai và phòng C3.1 vào thứ tư. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành, bài tập và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 18 tiết, thực hành 18 tiết, bài tập 4 tiết và 4 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ hai, ngày 02/09/2013


Nghỉ

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 04/09/2013


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan lập trình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học này và buổi học sau (thầy sẽ gởi vào thứ bảy, 07/09/2013)

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 09/09/2013


Thuật toán

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 1

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 11/09/2013


Thực hành Thuật toán

Công việc của sinh viên sau buổi học :

- Hoàn thành thực hành 1

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 16/09/2013


Nghỉ

Tuần 3 - Thứ tư, ngày 18/09/2013


Nghỉ

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 23/09/2013


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ tư, ngày 25/09/2013


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 5 - Thứ tư, ngày 02/10/2013


Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu sau trong bài thực hành 2 : 2, 3, 4, 5, 6

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 2

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 07/10/2013 


Các cấu trúc điều khiển 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần câu lệnh điều kiện trong bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ tư, ngày 09/10/2013


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần lệnh lựa chọn trong bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 14/10/2013 


Các cấu trúc điều khiển 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ tư, ngày 16/10/2013


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp while trong bài thực hành 3

Tuần 7 - Chủ nhật, ngày 20/10/2013 - học bù cho ngày 30/09/2013


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 3

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 21/10/2013


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định

Tuần 8 - Thứ tư, ngày 23/10/2013


Kiểm tra

Tuần 9 - Thứ hai, ngày 28/10/2013 


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu sau đây trong bài thực hành 4 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tuần 9 - Thứ tư, ngày 30/10/2013


Mảng

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 4
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 10 - Thứ hai, ngày 04/11/2013


Thực hành

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu sau trong bài thực hành 5 : 1, 3, 4

Tuần 10 - Thứ tư, ngày 06/11/2013


Thực hành 

Tuần 11 - Thứ hai, ngày 11/11/2013


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 5

Tuần 11 - Thứ tư, ngày 03/11/2013 


Các cấu trúc dữ liệu khác

Tuần 12 - Thứ hai, ngày 18/11/2013 


Kiểm tra

Bài tập (nộp trước 12h00 ngày 02 tháng 12 năm 2013) - Đáp án
 

Tuần 12 - Thứ tư, ngày 20/11/2013 


Nghỉ 

Tuần 13 - Thứ hai, ngày 25/11/2013 


Làm bài tập 

Tuần 13 - Thứ tư, ngày 27/11/2013 


Làm bài tập


Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Cơ sở lập trình [thu2013] để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Cơ sở lập trình để biết cách đăng ký vào nhóm mail.