Cơ sở lập trình

nhóm N01


Cập nhật ngày 12 tháng 12 năm 2014

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N01 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 24/09/2014 đến ngày 12/12/2014 vào tiết 3, 4 các ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Phòng học theo giai đoạn như sau:

 Giai đoạn Thứ tư  Thứ sáu
 24/09 - 24/10 C3.3  A1.4 
 29/10 - 12/12 B1.3  A1.4 

Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành, bài tập và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 22 tiết, thực hành 18 tiết, bài tập 4 tiết và 4 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 24/09/2014


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan lập trình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học này và buổi học sau

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 26/09/2014


Thuật toán

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 1

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 01/10/2014


Thực hành 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :

- Hoàn thành thực hành 1

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 03/10/2014


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 3 - Thứ tư, ngày 08/10/2014


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 10/10/2014


Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu sau trong bài thực hành 2 : 2, 3, 4, 5, 6

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 2

Tuần 4 - Thứ tư, ngày 15/10/2014


Các cấu trúc điều khiển 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần câu lệnh điều kiện trong bài thực hành 3

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 17/10/2014


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần lệnh lựa chọn trong bài thực hành 3

Tuần 5 - Thứ tư, ngày 22/10/2014


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần lệnh lựa chọn trong bài thực hành 3

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 24/10/2014


Các cấu trúc điều khiển 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định
- Ôn tập lại về biểu thức, các toán tử và độ ưu tiên toán tử

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ tư, ngày 29/10/2014


Thực hành 3

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các bài ví dụ thuật toán lặp
- Làm các câu 1, 3, 5, 8, 9 phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp while và do trong bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 31/10/2014


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ tư, ngày 05/11/2014


Kiểm tra

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 07/11/2014


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định

Tuần 8 - Thứ tư, ngày 12/11/2014


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định
- Làm các câu sau đây trong bài thực hành 4 : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 14/11/2014


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 4

Tuần 9 - Thứ tư, ngày 19/11/2014


Mảng (Dự giờ)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 9 - Thứ sáu, ngày 21/11/2014


Mảng

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 10 - Thứ tư, ngày 26/11/2014


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 28/11/2014


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 11 - Thứ tư, ngày 03/12/2014


Thực hành

Công việc của sinh viên trước buổi học :
Hoàn thành bài thực hành 5

Tuần 11 - Thứ sáu, ngày 05/12/2014


Ôn tập

Tuần 12 - Thứ tư, ngày 10/12/2014


Kiểm tra

Tuần 12 - Thứ sáu, ngày 12/12/2014


Sửa bài kiểm tra

Ôn tập


Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Cơ sở lập trình để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Cơ sở lập trình để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Cơ sở lập trình