Cơ sở lập trình

nhóm N01


Cập nhật ngày 28 tháng 11 năm 2015

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N01 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 31/08/2015 đến ngày 20/11/2015 vào tiết 1, 2 các ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần tại phòng A3.3. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành, bài tập và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 22 tiết, thực hành 18 tiết, bài tập 4 tiết và 4 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ hai, ngày 31/08/2015


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan lập trình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học này và buổi học sau

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 04/09/2015


Thuật toán

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 1

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 07/09/2015


Nghĩ (sinh viên học chính trị đầu năm)

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 11/09/2015


Thực hành 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :

- Hoàn thành thực hành 1 và các bài thực hành làm thêm

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 14/09/2015


Thuật toán (sửa bài thực hành)
Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 18/09/2015


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1 và các bài làm thêm
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 21/09/2015


Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu sau trong bài thực hành 2 : 2, 3, 4, 5, 6

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 2

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 25/09/2015


Các cấu trúc điều khiển 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần câu lệnh điều kiện trong bài thực hành 3

Tuần 5 - Thứ hai, ngày 28/09/2015


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần lệnh lựa chọn trong bài thực hành 3

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 02/10/2015


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần lệnh lựa chọn trong bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 05/10/2015


Các cấu trúc điều khiển 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định
- Ôn tập lại về biểu thức, các toán tử và độ ưu tiên toán tử

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 09/10/2015


Thực hành 3

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các bài ví dụ thuật toán lặp
- Làm các câu 1, 3, 5, 8, 9 phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp while và do trong bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 12/10/2015


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 16/10/2015


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 19/10/2015


Kiểm tra

Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 23/10/2015


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định
- Làm các câu sau đây trong bài thực hành 4 : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Tuần 9 - Thứ hai, ngày 26/10/2015


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 4

Tuần 9 - Thứ sáu, ngày 30/10/2015


Mảng

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 10 - Thứ hai, ngày 02/11/2015


Mảng

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 06/11/2015


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 11 - Thứ hai, ngày 09/11/2015


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 11 - Thứ sáu, ngày 13/11/2015


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 12 - Thứ hai, ngày 16/11/2015


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 12 - Thứ sáu, ngày 20/11/2015

 
Nghỉ

Tuần 13 - Thứ hai, ngày 23/11/2015

 
Kiểm tra

Tuần 13 - Thứ sáu, ngày 27/11/2015


Ôn tập


Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.
Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Cơ sở lập trình để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Cơ sở lập trình để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Cơ sở lập trình