Cơ sở lập trình

nhóm N01


Cập nhật ngày 02 tháng 01 năm 2017

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N01 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 07/09/2016 đến ngày 26/11/2016 vào tiết 7, 8 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần tại phòng B3.5. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành, bài tập và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 22 tiết, thực hành 18 tiết, bài tập 4 tiết và 4 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 07/09/2016


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan lập trình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học này và buổi học sau

Tuần 1 - Thứ bảy, ngày 10/09/2016


Nghỉ (Lễ khai giảng)

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 14/09/2016


Thuật toán

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 1 và bài làm thêm

Tuần 2 - Thứ bảy, ngày 17/09/2016


Thực hành 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :

- Làm các câu 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 và các 4 bài làm thêm

Tuần 3 - Thứ , ngày 21/09/2016


Nhà trường cho nghỉ

Tuần 3 - Thứ bảy, ngày 24/09/2016


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 và các 4 bài làm thêm
- Đọc các tài liệu của buổi học


Tuần 4 - Thứ , ngày 28/09/2016


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ bảy, ngày 01/10/2016


Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu sau trong bài thực hành 2 : 2, 3, 4, 5, 6

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 2

Tuần 5 - Thứ , ngày 05/10/2016


Các cấu trúc điều khiển 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần câu lệnh điều kiện trong bài thực hành 3

Tuần 5 - Thứ bảy, ngày 08/10/2016


Nghỉ (giáo viên đi công tác)

Tuần 6 - Thứ , ngày 12/10/2016


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần lệnh lựa chọn trong bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ bảy, ngày 15/10/2016


Các cấu trúc điều khiển 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định
- Ôn tập lại về biểu thức, các toán tử và độ ưu tiên toán tử

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ , ngày 19/10/2016


Thực hành 3

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các bài ví dụ trong phần thuật toán lặp
- Làm các câu 1, 3, 5, 8, 9 phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm các bài ví dụ trong phần thuật toán lặp
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp while và do trong bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ bảy, ngày 22/10/2016


Kiểm tra vở bài thực hành (yêu cầu: đầy đủ tất cả các bài thực hành theo yêu cầu từ đầu đến giờ)
Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 3

Tuần 8 - Thứ , ngày 26/10/2016


Kiểm tra

Tuần 8 - Thứ bảy, ngày 29/10/2016


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định

Tuần 9 - Thứ , ngày 02/11/2016


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định
- Làm các câu sau đây trong bài thực hành 4 : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Tuần 9 - Thứ bảy, ngày 05/11/2016


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 4

Tuần 10 - Thứ , ngày 09/11/2016


Mảng

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 10 - Thứ bảy, ngày 12/11/2016


Mảng

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 11 - Thứ , ngày 16/11/2016


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 11 - Thứ bảy, ngày 19/11/2016


Nghỉ lễ 20/11

Tuần 12 - Thứ , ngày 23/11/2016


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 12 - Thứ bảy, ngày 26/11/2016


Cấu trúc dữ liệu khác

Công việc của sinh viên trước buổi học :
Hoàn thành bài thực hành 5

Bài tập (nộp trước 24h00 ngày 09 tháng 12 năm 2016) Đáp án


Tuần 13 - Thứ tư, ngày 30/11/2016 - Phòng B5.5


Làm bài tập

Tuần 13 - Thứ bảy, ngày 03/12/2016 - Phòng B3.5


Kiểm tra

Tuần 14 - Thứ tư, ngày 07/12/2016 - Phòng B5.5


Làm bài tập


Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.

Nhóm mail

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Cơ sở lập trình để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Cơ sở lập trình để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Cơ sở lập trình