Cơ sở lập trình

nhóm N02

Cập nhật ngày 17 tháng 12 năm 2013

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N02 kéo dài trong 8 tuần học bắt đầu từ ngày 02/09/2013 đến ngày 23/10/2013 vào tiết 3, 4, 5 các ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Học tại phòng A3.4 vào thứ hai và phòng C3.1 vào thứ tư. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành, bài tập và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 18 tiết, thực hành 18 tiết, bài tập 4 tiết và 4 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ hai, ngày 02/09/2013


Nghỉ

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 04/09/2013


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan lập trình
Thuật toán

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học này và buổi học sau (thầy sẽ gởi vào thứ bảy, 07/09/2013)

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 09/09/2013


Thực hành 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 1, các câu sau : 1, 2, 10, 11, 12
- Tự nghiên cứu các slide còn lại của slide Thuật toán
- Làm các bài còn lại của bài thực hành 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 11/09/2013


Cơ bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Cài đặt phần mềm Visual Studio 2010
- Code và chạy các ví dụ trong slide bài giảng

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 16/09/2013


Nghỉ

Tuần 3 - Thứ tư, ngày 18/09/2013


Nghỉ

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 23/09/2013


Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu sau trong bài thực hành 2 : 1, 2, 3, 4, 5

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 2

Tuần 4 - Thứ tư, ngày 25/09/2013


Các cấu trúc điều khiển 1 (2 tiết)

Thực hành 3 (1 tiết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 3 phần câu lệnh điều kiện

Tuần 5 - Thứ tư, ngày 02/10/2013


Thực hành 3 (2 tiết)

Các cấu trúc điều khiển 2 (1 tiết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 3 phần câu lệnh điều kiện
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 07/10/2013 


Thực hành 3 (1 tiết)

Các cấu trúc điều khiển 2 (1 tiết)

Thực hành 3
(1 tiết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu sau trong bài thực hành 3 : 1, 2, 3, 4, 5 phần vòng lặp for

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành phần vòng lặp for
- Làm các câu sau trong bài thực hành 3 : 1, 2, 3 phần vòng lặp while

Tuần 6 - Thứ tư, ngày 09/10/2013


Thực hành 3 (2 tiết)

Hàm (1 tiết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 3
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Ôn tập các lý thuyết đã học

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 14/10/2013


Hàm (2 tiết)

Thực hành 4 (1 tiết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Ôn tập các lý thuyết đã học
- Làm các câu sau trong bài thực hành 4 : 1, 2, 3, 4 phần Hàm

Tuần 7 - Thứ tư, ngày 16/10/2013


Thực hành 4 (2 tiết)

Mảng (1 tiết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 4

Tuần 7 - Chủ nhật, ngày 20/10/2013 - học bù cho ngày 30/09/2013


Mảng (1 tiết)

Thực hành 5 (2 tiết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định
- Làm các câu sau trong bài thực hành 5 : 1, 3, 4

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 21/10/2013


Thực hành 5 (1 tiết)

Kiểm tra (2 tiết)

Tuần 8 - Thứ tư, ngày 23/10/2013


Thực hành 5

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 5

Tuần 9 - Thứ hai, ngày 28/10/2013 


Các cấu trúc dữ liệu khác (2 tiết)

Làm bài tập

Bài tập (nộp trước 12h00 ngày 25 tháng 11 năm 2013) - Đáp án

Tuần 9 - Thứ tư, ngày 30/10/2013


Kiểm tra (2 tiết)

Làm bài tập 

Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Cơ sở lập trình [thu2013] để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Cơ sở lập trình để biết cách đăng ký vào nhóm mail.