Cơ sở lập trình

nhóm N02


Cập nhật ngày 12 tháng 12 năm 2014

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N02 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 23/09/2014 đến ngày 11/12/2014 vào tiết 7, 8 các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Học tại phòng A3.3 vào thứ ba và phóng A3.2 vào thứ năm. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành, bài tập và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 22 tiết, thực hành 18 tiết, bài tập 4 tiết và 4 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ ba, ngày 23/09/2014


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan lập trình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học này và buổi học sau

Tuần 1 - Thứ năm, ngày 25/09/2014


Thuật toán

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 1

Tuần 2 - Thứ ba, ngày 30/09/2014


Thực hành 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :

- Hoàn thành thực hành 1

Tuần 2 - Thứ năm, ngày 02/10/2014


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 3 - Thứ ba, ngày 07/10/2014


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 3 - Thứ năm, ngày 09/10/2014


Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu sau trong bài thực hành 2 : 2, 3, 4, 5, 6

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 2

Tuần 4 - Thứ ba, ngày 14/10/2014


Các cấu trúc điều khiển 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần câu lệnh điều kiện trong bài thực hành 3

Tuần 4 - Thứ năm, ngày 16/10/2014


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần lệnh lựa chọn trong bài thực hành 3

Tuần 5 - Thứ ba, ngày 21/10/2014


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần lệnh lựa chọn trong bài thực hành 3

Tuần 5 - Thứ năm, ngày 23/10/2014


Các cấu trúc điều khiển 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ ba, ngày 28/10/2014


Thực hành 3

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các bài ví dụ thuật toán lặp
- Làm các câu 1, 3, 5, 8, 9 phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp while và do trong bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ năm, ngày 30/10/2014


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ ba, ngày 04/11/2014


Kiểm tra

Tuần 7 - Thứ năm, ngày 06/11/2014


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định

Tuần 8 - Thứ ba, ngày 11/11/2014


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định
- Làm các câu sau đây trong bài thực hành 4 : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Tuần 8 - Thứ năm, ngày 13/11/2014


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 4

Tuần 9 - Thứ ba, ngày 18/11/2014


Mảng

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 9 - Thứ năm, ngày 20/11/2014


Nghỉ lễ

Mảng

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 10 - Thứ ba, ngày 25/11/2014


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 10 - Thứ năm, ngày 27/11/2014


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 5

Tuần 11 - Thứ ba, ngày 02/12/2014


Thực hành

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 5

Bài tập (nộp trước 24h00 ngày 16 tháng 12 năm 2014Đáp án

Tuần 11 - Thứ năm, ngày 04/12/2014


Làm bài tập

Tuần 11 - Thứ bảy, ngày 06/12/2014 - học bù tại phòng A4.1


Các cấu trúc dữ liệu khác

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 12 - Thứ ba, ngày 09/12/2014


Kiểm tra

Tuần 12 - Thứ năm, ngày 11/12/2014


Sửa bài kiểm tra

Làm bài tập


 

Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Cơ sở lập trình để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Cơ sở lập trình để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Cơ sở lập trình