Cơ sở lập trình

nhóm N02


Cập nhật ngày 17 tháng 12 năm 2017

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N02 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 07/09/2017 đến ngày 26/11/2017 vào tiết 1, 2 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần tại phòng A1.4. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành, bài tập và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 22 tiết, thực hành 18 tiết, bài tập 4 tiết và 4 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 06/09/2017


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan lập trình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học này và buổi học sau

Tuần 1 - Thứ bảy, ngày 09/09/2017


Nghỉ theo lịch của Trường

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 13/09/2017


Thuật toán

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 1 và bài làm thêm

Tuần 2 - Thứ bảy, ngày 16/09/2017


Thực hành 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :

- Làm các câu 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 và các bài làm thêm

Tuần 3 - Thứ , ngày 20/09/2017


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 và các 4 bài làm thêm
- Đọc các tài liệu của buổi học
- Tải và cài đặt Visual Studio Community 2017 theo hướng dẫn tại https://youtu.be/JJj2RKMCasQ

Tuần 3 - Thứ bảy, ngày 23/09/2017


Căn bản Ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học
- Tải và cài đặt Visual Studio Community 2017 theo hướng dẫn tại https://youtu.be/JJj2RKMCasQ
- Xem hướng dẫn lập trình ứng dụng đầu tiên trên Visual Studio Community 2017 tại https://youtu.be/b3b6RQRsLHA

Tuần 4 - Thứ , ngày 27/09/2017


Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các câu sau trong bài thực hành 2 : 2, 3, 4, 5, 6

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 2

Tuần 4 - Thứ bảy, ngày 30/09/2017


Các cấu trúc điều khiển 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các ví dụ trong phần thuật toán lựa chọn và các câu phần câu lệnh điều kiện trong bài thực hành 3

Tuần 5 - Thứ , ngày 04/10/2017


Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần lệnh lựa chọn trong bài thực hành 3

Tuần 5 - Thứ bảy, ngày 07/10/2017


Các cấu trúc điều khiển 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu lý thuyết được chỉ định
- Ôn tập lại về biểu thức, các toán tử và độ ưu tiên toán tử

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ tư, ngày 11/10/2017


Thực hành 3

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các bài ví dụ trong phần thuật toán lặp
- Làm các câu 1, 3, 5, 8, 9 phần vòng lặp for trong bài thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm các bài ví dụ trong phần thuật toán lặp
- Hoàn thành các câu phần vòng lặp while và do trong bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ bảy, ngày 14/10/2017


Kiểm tra vở bài thực hành (yêu cầu: đầy đủ tất cả các bài thực hành theo yêu cầu từ đầu đến giờ)
Thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ , ngày 18/10/2017


Kiểm tra

Tuần 7 - Thứ bảy, ngày 21/10/2017


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định

Tuần 8 - Thứ , ngày 25/10/2017


Hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu lý thuyết được chỉ định
- Làm các câu sau đây trong bài thực hành 4 : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Tuần 8 - Thứ bảy, ngày 28/10/2017


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 4

Tuần 9 - Thứ , ngày 01/11/2017


Mảng

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu

Tuần 9 - Thứ bảy, ngày 04/11/2017


Mảng

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc lý thuyết theo yêu cầu
- Làm các ví dụ về nhà và các câu 1, 2, 3 bài thực hành 5

Tuần 10 - Thứ , ngày 08/11/2017


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 10 - Thứ bảy, ngày 11/11/2017


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 11 - Thứ , ngày 15/11/2017


Thực hành 

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 11 - Thứ bảy, ngày 18/11/2017 - Phòng B5.5


Cấu trúc dữ liệu khác

Công việc của sinh viên trước buổi học :
Hoàn thành bài thực hành 5

Bài tập - file words.txt (nộp trước 24h00 ngày 09 tháng 12 năm 2017Đáp án


Tuần 12 - Thứ , ngày 22/11/2017 


Kiểm tra

Tuần 12 - Thứ bảy, ngày 25/11/2017


Làm bài tập

Tuần 13 - Thứ tư, ngày 29/11/2017 - Phòng A5.2 - bù


Làm bài tập


Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.

Nhóm mail

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Cơ sở lập trình để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Cơ sở lập trình để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Cơ sở lập trình