Cơ sở lập trình

nhóm N01 và N02


Cập nhật ngày 07 tháng 12 năm 2012

Tổ chức lớp học

Khóa học này bao gồm 12 tuần học bắt đầu từ ngày 17/09/2012 đến ngày 08/12/2012 vào tiết 6, tiết 7 (nhóm N02) và tiết 8, tiết 9 (nhóm N01) các ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Thời gian học này sẽ được chia ra ba phần : lý thuyết, thực hành, bài tập và tự học. Cụ thể, phần lý thuyết 7 buổi học vào các ngày thứ hai và thực hành 9 buổi học vào các ngày thứ sáu. Học lý thuyết tại phòng A2.5 và học thực hành tại phòng thực hành A5.1.

Lịch học cụ thể như sau :

Tuần 1 - Thứ hai 17/09/2012 và thứ sáu 21/02/2012


Nghỉ

Tuần 2 - Thứ hai 24/09/2012 và thứ sáu 28/09/2012


Giới thiệu môn học
Hướng dẫn sinh viên đăng ký vào mail group

Tuần 3 - Thứ hai 01/10/2012 và thứ sáu 05/10/2012


Tổng quan lập trình

Tuần 4 - Thứ hai 08/10/2012 và thứ sáu 12/10/2012


Thuật toán

Tuần 5 - Thứ hai 15/10/2012 và thứ sáu 19/10/2012


Cơ bản ngôn ngữ lập trình C#

Tuần 6 - Thứ hai 22/10/2012 và thứ sáu 26/10/2012


Các cấu trúc điều khiển

Tuần 7 - Thứ hai 29/10/2012 và thứ sáu 02/11/2012


Các cấu trúc điều khiển

Tuần 8 - Thứ hai 05/11/2012 và thứ sáu 09/11/2012


Hàm


Tuần 9 - Thứ hai 12/11/2012 và thứ sáu 16/11/2012


Mảng

Tuần 10 - Thứ hai 19/11/2012 và thứ sáu 23/11/2012


Các cấu trúc dữ liệu khác

Bài tập (nộp trước 13h00 thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012)

Tuần 11 - Thứ hai 26/11/2012 và thứ sáu 30/11/2012


Ôn tập

Tuần 12 - Thứ hai 03/12/2012 và thứ sáu 07/12/2012


Làm bài tập

Điểm

  • Điểm kiểm tra vở, bài thực hành
  • Điểm bài kiểm tra 1
  • Điểm bài kiểm tra 2
  • Điểm bài tập