Lập trình Hướng đối tượng

HTTT 4253
3 tín chỉ, 45 tiết

Cập nhật ngày 03 tháng 09 năm 2018

Mô tả môn học

Lập trình Hướng đối tượng tiếp nối những nội dung của môn học Cơ sở lập trình. Môn học này giúp sinh viên làm quen với kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, một kỹ thuật lập trình hiện đại được sử dụng phổ biến để phân tích thiết kế và xây dựng các hệ thống thông tin hiện nay. Môn này sẽ cung cấp một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng như lớp, đối tượng, thừa kế, đa hình,... dựa trên ngôn ngữ lập trình C#.

Nội dung môn học

Nội dung môn học được chia làm 6 chủ đề :

Chủ đề 1 - Tổng quan Lập trình Hướng đối tượng

Case Study - Quản lý Container (để hiểu quy trình thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML)
UML Reference - Class diagram (kéo xuống dưới xem phần Static-Model (Class) Diagram)

Đáp án câu 4 - jpg, uml

Tham khảo :
1. Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML (Đặng Văn Ngữ) : Ch. 1, Ch. 2, Ch. 5 
2. Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng sử dụng UML (Phạm Nguyễn Cương, Hồ Tường Vinh) : Ch. 1, Ch. 2, Ch. 3, Ch. 7

Chủ đề 2 - Lớp và đối tượng

Tham khảo :

1. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Ch. 5 : Lớp và đối tượng 
2. Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao (Phạm Công Ngô) : Ch. 5 : Lớp trong lập trình hướng đối tượng
3. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 5 : Defining En- capsulated Class Types


Chủ đề 3 - Quan hệ giữa các lớp

Slide
Source code các ví dụ

Bài thực hành 3, file Program.cs cho câu 3

Tham khảo :
1. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Ch. 6 : Thừa kế và đa hình
2. Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao (Phạm Công Ngô) : Ch. 6 : Thừa kế
3. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 6 : Inheritanced and Polymorphism

Chủ đề 4 - Đa hình

1. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Ch. 6 : Thừa kế và đa hình
2. Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao (Phạm Công Ngô) : Ch. 7 : Tính đa dạng
3. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 6 : Inheritanced and Polymorphism

Chủ đề 5 - Giao diện

1. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Ch. 9 : Giao diện
2. Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao (Phạm Công Ngô) : Ch. 7 : Tính đa dạng
3. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 9 : Working with Interface


Chủ đề 6 - Một số kỹ thuật khác

1. Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE (Dương Quang Thiện) : Ch. 7 : Nạp chồng tác tử, Ch. 10, mục 2 : Bộ rảo chỉ mục
2. Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform (Andrew Troelsen) : Ch. 12 : Advanced C# Language Features

Phương pháp đánh giá

Kết quả học tập được đánh giá dựa vào các bài thực hành, bài kiểm tra, bài tập và bài thi cuối khóa với trọng số như sau : 

 • Kiểm tra vở ghi và bài thực hành : 5 %
 • Kiểm tra : 10 %
 • Bài tập 1 : 5 %
 • Bài tập 2 : 20 %
 • Thi kết thúc học phần : 60 %

Tất cả các bài thực hành và bài tập của môn học này đều là bài làm cá nhân.

Điểm thưởng, điểm phạt sẽ được sử dụng để đánh giá chuyên cần, chuẩn bị bài và trả lời câu hỏi tại lớp. Cứ mỗi 10 điểm thưởng/phạt sẽ được quy đổi thành 1 điểm cộng/trừ trong điểm quá trình (40%).

Bài tập

Bài tập (có thể gọi là Bài tập lớn) được sử dụng để giúp sinh viên làm quen với việc lập trình ứng dụng hoàn chỉnh. Trong bài tập này, sinh viên được khuyến khích vận dụng tất cả kiến thức đã được học để thiết kế, xây dựng một chương trình đơn giản, nhưng hoàn thiện cả đầu vào, đầu ra và xử lý như một ứng dụng thực tế.

Để hoàn thành và nộp bài đúng quy định, sinh viên nên đọc kỹ và tuân thủ Quy định nộp bài tập.

Sinh viên nộp bài tập thông qua Assignment Bài tập trong GitHub Classroom. Đây là nơi bạn nộp cả hai bài tập 1 và 2. Bạn bấm vào liên kết đó, rồi bấm nút Accept the assignment. Bạn sẽ nhận được email mời tham gia vào Classroom Lập trình hướng đối tượng và một kho mới trên GitHub để bạn làm và nộp bài tập.


Việc làm, lưu và nộp bài là theo quy trình của GitHub. Do đó, bạn nên đọc kỹ hướng dẫn của GitHub hoặc đọc bài viết Lập trình "an tâm" cùng anh GitHub hoặc tham gia khoá học về GitHub trên Udacity.

Sinh viên có thể tham khảo các bài tập và đáp án của các năm trước tại thư mục Bài tập tại trang web github.com/manleviet/LTHDT

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo cho môn học này gồm :

1. Sách về lập trình hướng đối tượng :
 • Đặng Quế Vinh, Giáo trình Kỹ thuật lập trình 1, Nhà xuất bản Thống kê, năm 2005. (Thư viện)
 • Dương Quang Thiện, Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 1 : C# Căn bản và Visual Studio .NET IDE, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, năm 2005. (Thư viện) (PDF)
 • Dương Quang Thiện, Lập trình Visual C# thế nào ? - Tập 2 : C# và .NET Framework, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, năm 2005. (Thư viện)
 • Phạm Công Ngô, Lập trình C# - Từ cơ bản đến nâng cao, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1999. (Thư viện)
 • Nguyễn Ngọc Bình Phương & Thái Thanh Phong, Các giải pháp lập trình C#, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, năm 2006. (PDF
 • Andrew Troelsen, Pro C# 2010 and the .NET 4 Platform, fifth edition, Apress, 2010. (PDF)
2. Sách về UML :
 • Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, Nhà xuất bản giáo dục, năm 2002.
 • Phạm Nguyễn Cương, Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng sử dụng UML. (PDF)
3. Các playlist trên Youtube :
4. Trang blog, web :

Thảo luận

Bạn có ý kiến hay muốn thảo luận liên quan đến nội dung môn học này, thì bạn có thể truy cập vào trang web của nhóm mail (mail group) Lập trình Hướng đối tượng hoặc gởi email đến địa chỉ email của nhóm mail này : lthdt_hce@googlegroups.com.

Nhóm mail này yêu cầu đăng ký để có thể tham gia, đọc bài và viết phản hồi. Bạn cần có một tài khoản của Google (tài khoản email của Gmail) để đăng ký.

Bạn có thể đăng ký bằng một trong hai cách sau :

 1. Truy cập vào trang web của nhóm mail Lập trình Hướng đối tượng, đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn, bấm vào link Đăng ký thành viên, nhập thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), rồi bấm nút Áp dụng để tham gia nhóm này.
 2. Sử dụng địa chỉ Gmail của bạn để tạo một email với tiêu đề Đăng ký nhóm Lập trình hướng đối tượng, nội dung là thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), rồi gởi đến email lvman@hce.edu.vn.

Các yêu cầu đăng ký sẽ được hồi đáp không quá 24h.

Sau khi kết thúc khoá học hoặc bạn không muốn nhận các email từ nhóm mail nữa thì bạn thực hiện bỏ đăng ký nhóm như sau : Trong màn hình của nhóm mail, bấm nút Cài đặt của tôi, chọn mục Rời khỏi nhóm này trong danh mục xổ xuống.

Nhóm mail Lập trình Hướng đối tượng