Lập trình hướng đối tượng

nhóm N02


Cập nhật ngày 26 tháng 12 năm 2017

Tổ chức lớp học

Khóa học này bao gồm 12 tuần học bắt đầu từ ngày 25/09/2017 đến ngày 17/12/2017 vào tiết 7, 8 các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Thời gian học này sẽ được chia ba phần: lý thuyết, thực hành, kiểm tra và bài tập. Cụ thể, phần lý thuyết 7 buổi, thực hành (kiểm tra) 12 buổi và bài tập là 5 buổi. Các buổi lý thuyết, thực hành và kiểm tra học tại phòng A4.2 hoặc phòng thực hành (Xem lịch cụ thể bên dưới).

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ ba, ngày 26/09/2017


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan Lập trình hướng đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp học
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 29/09/2017 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành

Công việc của sinh viên :
- Ôn tập lại lý thuyết môn Cơ sở lập trình và Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
- Ôn tập lại Ngôn ngữ lập trình C# tại trang web http://daycsharp.manleviet.info

Tuần 2 - Thứ ba, ngày 03/10/2017 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành

Công việc của sinh viên :
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của khoá K49

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 06/10/2017 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành

Công việc của sinh viên  :
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của khoá K49

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 3 - Thứ ba, ngày 10/10/2017


Kiểm tra 15 phút

Tổng quan Lập trình Hướng đối tượng 
(tiếp theo)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 13/10/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 1
- Làm bài tập 1

Bài tập 1 (nộp trước 13h00, ngày 27/10/2016Assignment Bài tập

Tuần 4 - Thứ ba, ngày 17/10/2017


Lớp và đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 2

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 20/10/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 5 - Thứ ba, ngày 24/10/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 2

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 27/10/2017


Quan hệ giữa các lớp

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ ba, ngày 31/10/2017


Nghỉ học

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 03/11/2017


Kiểm tra
Quan hệ giữa các lớp


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo


Tuần 7 - Thứ ba, ngày 07/11/2017


Nghỉ theo lịch của Trường

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 10/11/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 3

Tuần 8 - Thứ ba, ngày 14/11/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo


Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 17/11/2017


Đa hình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 4


Tuần 9 - Thứ ba, ngày 21/11/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành  bài thực hành 4


Tuần 9 - Thứ sáu, ngày 24/11/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 10 - Thứ ba, ngày 28/11/2017


Giao diện
Một số kỹ thuật khác


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 4, làm bài thực hành 5
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Bài tập 2 (nộp trước 24h00, ngày 19/12/2017) - Nộp bài tại Kho đã tạo ở Bài tập 1 - Đáp án
Các bạn lấy thư viện vẽ lưới Schelling Model tại Kho LTHĐT
Xem hướng dẫn cách lấy code, cách dùng tại đây


Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 01/12/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 5


Tuần 11 - Thứ ba, ngày 05/12/2017


Kiểm tra

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài tập 2


Tuần 11 - Thứ sáu, ngày 08/12/2017 - Phòng thực hành A5.2


Làm bài tập 2

Tuần 12 - Thứ ba, ngày 12/12/2017 - Phòng thực hành A5.2


Làm bài tập 2
 

Tuần 12 - Thứ sáu, ngày 15/12/2017 - Phòng thực hành A5.2


Làm bài tập 2
 

Tuần 13 - Thứ ba, ngày 19/12/2017 - Phòng thực hành A5.2


Làm bài tập 2
 

Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.
Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Lập trình Hướng đối tượng để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Lập trình Hướng đối tượng để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Lập trình Hướng đối tượng