Lập trình hướng đối tượng

nhóm N01


Cập nhật ngày 17 tháng 12 năm 2016

Tổ chức lớp học

Khóa học này bao gồm 12 tuần học bắt đầu từ ngày 06/09/2016 đến ngày 26/11/2016 vào tiết 1, 2 các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Thời gian học này sẽ được chia ba phần: lý thuyết, thực hành, kiểm tra và bài tập. Cụ thể, phần lý thuyết 7 buổi, thực hành (kiểm tra) 12 buổi và bài tập là 5 buổi. Các buổi lý thuyết, thực hành và kiểm tra học tại phòng A1.2 hoặc phòng A5.2 (Xem lịch cụ thể bên dưới).

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ ba, ngày 06/09/2016


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan Lập trình hướng đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp học
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 09/09/2016


Thực hành (tại phòng A5.2)

Công việc của sinh viên :
- Cài đặt và kiểm tra hoạt động của Visual Studio 2010 Ultimate
- Ôn tập lại lý thuyết môn Cơ sở lập trình và Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
- Ôn tập lại Ngôn ngữ lập trình C# tại trang web http://daycsharp.manleviet.info

Tuần 2 - Thứ ba, ngày 13/09/2016


Thực hành (tại phòng A5.2)

Công việc của sinh viên :
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của khoá K48

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 16/09/2016


Thực hành (tại phòng A5.2)

Công việc của sinh viên  :
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của khoá K48

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 3 - Thứ ba, ngày 20/09/2016


Kiểm tra 15 phút

Tổng quan Lập trình Hướng đối tượng 
(tiếp theo)

Công việc của sinh viên sau buổi học : 
- Làm bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 23/09/2016


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 1
- Làm bài tập 1

Tuần 4 - Thứ ba, ngày 27/09/2016


Lớp và đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 2

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 30/09/2016


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 5 - Thứ ba, ngày 04/10/2016


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 2

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 07/10/2016


Nghỉ (giáo viên đi công tác)

Tuần 6 - Thứ ba, ngày 11/10/2016


Nghỉ (giáo viên đi công tác)

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 14/10/2016


Quan hệ giữa các lớp


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ ba, ngày 18/10/2016


Quan hệ giữa các lớp

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo


Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 21/10/2016


Kiểm tra

Thực hành 
(tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo


Tuần 8 - Thứ ba, ngày 25/10/2016


Thực hành 
(tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo


Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 28/10/2016


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo


Tuần 9 - Thứ ba, ngày 01/11/2016


Đa hình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 4

Tuần 9 - Thứ sáu, ngày 04/11/2016


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành  bài thực hành 4

Tuần 10 - Thứ ba, ngày 08/11/2016


Làm bài tập 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Bài tập 1 (nộp trước 09h00, ngày 08/11/2016Assignment Bài tập


Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 11/11/2016


Giao diện
Một số kỹ thuật khác


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 4, làm bài thực hành 5
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Bài tập 2 (nộp trước 24h00, ngày 03/12/2015) - Nộp bài tại Kho đã tạo ở Bài tập 1Đáp án


Tuần 11 - Thứ ba, ngày 15/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 5


Tuần 11 - Thứ sáu, ngày 18/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Kiểm tra

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài tập 2

Tuần 12 - Thứ ba, ngày 22/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Làm bài tập 2
 

Tuần 12 - Thứ sáu, ngày 25/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Làm bài tập 2

Tuần 13 - Thứ ba, ngày 29/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Làm bài tập 2

Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.
Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Lập trình Hướng đối tượng để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Lập trình Hướng đối tượng để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Lập trình Hướng đối tượng