Lập trình Hướng đối tượng

HTTT 4253
3 tín chỉ, 45 tiết

Cập nhật ngày 09 tháng 05 năm 2012

Mô tả môn học

Lập trình hướng đối tượng tiếp nối những nội dung của môn học Cơ sở lập trình. Môn học này giúp sinh viên làm quen với kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, một kỹ thuật lập trình hiện đại được sử dụng phổ biến để phân tích thiết kế và xây dựng các hệ thống thông tin hiện nay. Môn này sẽ cung cấp một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng như lớp, đối tượng, thừa kế, đa hình, vân vân dựa trên ngôn ngữ lập trình C++.

Nội dung môn học

Nội dung môn học được chia làm 6 chủ đề :

Chủ đề 1 - Tổng quan Lập trình Hướng đối tượng

Slide, Bài thực hành 1

Chủ đề 2 - Thiết kế hướng đối tượng với UML

Slide, Bài thực hành 2


Chủ đề 3 - Cơ bản ngôn ngữ lập trình C++

Slide, Bài thực hành 3

Chủ đề 4 - Các cấu trúc điều khiển

Slide, Bài thực hành 4


Chủ đề 5 - Hàm

Slide, Bài thực hành 5


Chủ đề 6 - Mảng

Slide, Bài thực hành 6


Chủ đề 7 - Con trỏ và bộ nhớ động

Slide, Bài thực hành 7

Chủ đề 8 - Lớp và đối tượng

Slide, Bài thực hành 8


Chủ đề 9 - Nạp chồng toán tử

Slide, Bài thực hành 9


Chủ đề 10 - Quan hệ giữa các lớp

Slide, Bài thực hành 10


Chủ đề 11 - Đa hình

Slide, Bài thực hành 11

Bài tập

Với mục đích là giúp sinh viên làm quen với việc lập trình ứng dụng trong thực tế, học phần này yêu cầu sinh viên phải hoàn thành một bài tập lập trình. Trong bài tập này, sinh viên được khuyến khích vận dụng tất cả kiến thức đã được học để thiết kế, xây dựng một chương trình đơn giản, nhưng hoàn thiện cả đầu vào, đầu ra và xử lý như một ứng dụng thực tế.

Danh sách các bài tập :