Lập trình hướng đối tượng

nhóm N01


Cập nhật ngày 21 tháng 04 năm 2013

Tổ chức lớp học

Khóa học này bao gồm 11 tuần học bắt đầu từ ngày 22/01/2013 đến ngày 20/04/2013 vào tiết 5, tiết 6 các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Thời gian học này sẽ được chia đều cho cả hai phần lý thuyết và thực hành. Cụ thể, phần lý thuyết 9 buổi học vào các ngày thứ ba và thực hành (kiểm tra) 11 buổi vào các ngày thứ bảy. Ngoài ra, sinh viên còn có 2 buổi để làm bài tập. Phòng học lý thuyết sẽ có sự thay đổi theo từng giai đoạn, như bảng dưới đây :

  Ngày Lý thuyết  Thực hành 
 Giai đoạn 1 22/01 - 02/02   A2.3  A5.2
 Giai đoạn 2 19/02 - 30/03  A2.5  A5.2
 Giai đoạn 3 02/04 - 20/04  A1.2  A5.2

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ ba, ngày 22/01/2013


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan lập trình
Cơ bản ngôn ngữ lập trình C#

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp học
- Đọc các tài liệu của buổi học
- Ôn tập lại lý thuyết ngôn ngữ lập trình Pascal - Ôn tập về thuật toán (xem slide Thuật toán)
- Làm bài thực hành 1

Bài tập 1 (nộp trước 12h00 ngày 14 tháng 03 năm 2013)

Tuần 1 - Thứ bảy, ngày 26/01/2013


Thực hành

Sinh viên
- Cài đặt Visual Studio 2010
- Kiểm tra hoạt động của Visual Studio 2010 với bài thực hành 1
Giáo viên
- Kiểm tra bài thực hành 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo
- Làm ví dụ trong các tài liệu

Tuần 2 - Thứ ba, ngày 29/01/2013


Các cấu trúc điều khiển

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 2

Tuần 2 - Thứ bảy, ngày 02/02/2013


Thực hành

Sinh viên

- Làm bài thực hành 2
Giáo viên
- Kiểm tra bài thực hành 2

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo
- Làm ví dụ trong các tài liệu

Tuần 3 - Thứ ba, ngày 26/02/2013


Hàm

Công việc của sinh viên sau buổi học :

- Làm bài thực hành 3

Tuần 3 - Thứ bảy, ngày 02/03/2013


Thực hành

Sinh viên

- Làm bài thực hành 3
Giáo viên
- Kiểm tra bài thực hành 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo
- Làm ví dụ trong các tài liệu

Tuần 4 - Thứ ba, ngày 05/03/2013


Mảng và các cấu trúc dữ liệu khác

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài tập thực hành 4

Tuần 4 - Thứ bảy, ngày 09/03/2013


Thực hành

Sinh viên

- Làm bài thực hành 4
Giáo viên
- Kiểm tra bài thực hành 4

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài tập 1

Tuần 5 - Thứ ba, ngày 12/03/2013


Làm bài tập 1

Tuần 5 - Thứ bảy, ngày 16/03/2013


Kiểm tra bài tập 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo
- Làm ví dụ trong các tài liệu

Tuần 6 - Thứ ba, ngày 19/03/2013


Nghỉ

Tuần 6 - Thứ bảy, ngày 23/03/2013


Nghỉ

Tuần 7 - Thứ ba, ngày 26/03/2013


Tổng quan Lập trình Hướng đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 5

Tuần 7 - Thứ bảy, ngày 30/03/2013


Thực hành

Sinh viên

- Cài đặt StarUML
- Làm bài thực hành 5 Giáo viên
- Kiểm tra bài thực hành 5

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài tập 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo
- Làm ví dụ trong các tài liệu

Bài tập 2 (nộp trước 12h00 ngày 04 tháng 04 năm 2013

Tuần 8 - Thứ ba, ngày 21/10/2013


Lớp và đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 6

Tuần 8 - Thứ bảy, ngày 06/04/2013


Thực hành

Sinh viên

- Làm bài thực hành 6
Giáo viên
- Kiểm tra bài thực hành 6

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo
- Làm ví dụ trong các tài liệu

Tuần 9 - Thứ ba, ngày 09/04/2013 


Quan hệ giữa các lớp

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 7

Tuần 9 - Thứ bảy, ngày 13/04/2013


Thực hành

Sinh viên
- Làm bài thực hành 7
Giáo viên
- Kiểm tra bài thực hành 7

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo
- Làm ví dụ trong các tài liệu

Tuần 10 - Thứ ba, ngày 16/04/2013


Đa hình & Giao diện

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 8

Tuần 10 - Thứ bảy, ngày 20/04/2013


Thực hành

Sinh viên
- Làm bài thực hành 8
Giáo viên
- Kiểm tra bài thực hành 8

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo
- Làm ví dụ trong các tài liệu

Tuần 11 - Thứ ba, ngày 23/04/2013


Một số kỹ thuật khác

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 9

Bài tập 3 (nộp trước 12h00 ngày 02 tháng 05 năm 2013) - Đáp án

Tuần 11 - Thứ bảy, ngày 27/04/2013 


Thực hành

Sinh viên
- Làm bài thực hành 9
Giáo viên
- Kiểm tra bài thực hành 9

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài tập 3

Tuần 12 - Thứ ba, ngày 30/04/2013 


Làm bài tập 3
 

Tuần 12 - Thứ bảy, ngày 04/05/2013 


Kiểm tra bài tập 3

Điểm

  • Điểm kiểm tra vở
  • Điểm thực hành
  • Điểm bài tập 1
  • Điểm bài tập 2
  • Điểm bài tập 3

Nhóm mail

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Lập trình Hướng đối tượng để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Lập trình Hướng đối tượng để biết cách đăng ký vào nhóm mail.