Lập trình hướng đối tượng

nhóm N01


Cập nhật ngày 25 tháng 05 năm 2014

Tổ chức lớp học

Khóa học này bao gồm 12 tuần học bắt đầu từ ngày 24/02/2014 đến ngày 14/05/2014 vào tiết 6, 7 các ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần. Thời gian học này sẽ được chia ba phần: lý thuyết, thực hành, kiểm tra và bài tập. Cụ thể, phần lý thuyết 7 buổi, thực hành (kiểm tra) 12 buổi và bài tập là 5 buổi. Học lý thuyết, thực hành và kiểm tra vào thứ hai tại phòng B2.3 và vào thứ tư tại phòng B3.4. Các buổi bài tập và một số buổi thực hành, kiểm tra được tổ chức tại phòng A5.2 (Xem lịch cụ thể bên dưới).

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ hai, ngày 24/02/2014


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan Lập trình hướng đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp học
- Đọc các tài liệu của buổi học
- Ôn tập lại lý thuyết môn Cơ sở lập trình và Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
- Làm hai bài tập môn Cơ sở lập trình của hai nhóm N01, N02 khoá K46 để hiểu lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng cấu trúc

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 26/02/2014


Thực hành (tại phòng A5.2)

Công việc của sinh viên :
- Cài đặt và kiểm tra hoạt động của Visual Studio 2010 Ultimate
- Ôn tập lại lý thuyết môn Cơ sở lập trình và Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 03/03/2014


Thực hành (tại phòng A5.2)

Công việc của sinh viên :
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của nhóm N01 khoá K46

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 05/03/2014


Thực hành (tại phòng A5.2)

Công việc của sinh viên  :
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của nhóm N02 khoá K46

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 10/03/2014


Kiểm tra 10 phút

Tổng quan Lập trình Hướng đối tương
(tiếp theo)

Công việc của sinh viên sau buổi học : 
- Làm bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ tư, ngày 12/03/2014


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 1
- Làm bài tập 1

Bài tập 1 (nộp trước 12h00, ngày 19/03/2014)

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 17/03/2014


Làm bài tập 1 (phòng thực hành A5.2)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 4 - Thứ tư, ngày 19/03/2014


Lớp và đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 2

Tuần 5 - Thứ hai, ngày 24/03/2014


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 5 - Thứ tư, ngày 26/03/2014


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các bài sau trong bài thực hành 2 : Câu 1.1 - 1.11

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 31/03/2014


Quan hệ giữa các lớp

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ tư, ngày 02/04/2014


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 3

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 07/04/2014


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 7 - Thứ tư, ngày 09/04/2014


Nghỉ lễ

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 14/04/2014


Đa hình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 4

Tuần 8 - Thứ tư, ngày 16/04/2014


Giao diện
Một số kỹ thuật khác


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 4, làm bài thực hành 5
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Bài tập 2 (nộp trước 24h00, ngày 07/05/2014) - Đáp án

Tuần 9 - Thứ hai, ngày 21/04/2014 


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành  bài thực hành 5

Tuần 9 - Thứ tư, ngày 23/04/2014


Kiểm tra

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài tập 2

Tuần 10 - Thứ hai, ngày 28/04/2014


Làm bài tập 2 (tại phòng A5.2)

Tuần 10 - Thứ tư, ngày 30/04/2014


Nghỉ lễ

Tuần 11 - Thứ hai, ngày 05/05/2014


Làm bài tập 2 (tại phòng A5.2)

Tuần 11 - Thứ tư, ngày 07/05/2014 


Làm bài tập 2 (tại phòng A5.2)

Tuần 12 - Thứ hai, ngày 12/05/2014 


Làm bài tập 2 (tại phòng A5.2)
 

Tuần 13 - Thứ hai, ngày 19/05/2014


Kiểm tra bài tập 2 (tại phòng A5.2)

Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Lập trình Hướng đối tượng để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Lập trình Hướng đối tượng để biết cách đăng ký vào nhóm mail.