Lập trình hướng đối tượng

nhóm N01


Cập nhật ngày 07 tháng 06 năm 2015

Tổ chức lớp học

Khóa học này bao gồm 12 tuần học bắt đầu từ ngày 19/01/2015 đến ngày 01/05/2015 vào tiết 3, 4 các ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Thời gian học này sẽ được chia ba phần: lý thuyết, thực hành, kiểm tra và bài tập. Cụ thể, phần lý thuyết 7 buổi, thực hành (kiểm tra) 12 buổi và bài tập là 5 buổi. Học lý thuyết, thực hành và kiểm tra vào thứ tư tại phòng A3.4 (giai đoạn 1) / B2.3 (giai đoạn 2) và vào thứ sáu tại phòng A2.2. Các buổi bài tập và một số buổi thực hành, kiểm tra được tổ chức tại phòng A5.2 (Xem lịch cụ thể bên dưới).

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 21/01/2015


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan Lập trình hướng đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp học
- Đọc các tài liệu của buổi học
- Ôn tập lại lý thuyết môn Cơ sở lập trình và Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của nhóm N02 khoá K47 để hiểu lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng cấu trúc

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 23/01/2015


Thực hành (tại phòng A5.2)

Công việc của sinh viên :
- Cài đặt và kiểm tra hoạt động của Visual Studio 2010 Ultimate
- Ôn tập lại lý thuyết môn Cơ sở lập trình và Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 28/01/2015


Thực hành (tại phòng A5.2)

Công việc của sinh viên :
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của nhóm N02 khoá K47

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 30/01/2015


Thực hành (tại phòng A5.2)

Công việc của sinh viên  :
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của nhóm N02 khoá K47

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 3 - Thứ tư, ngày 04/02/2015


Kiểm tra 10 phút

Tổng quan Lập trình Hướng đối tương 
(tiếp theo)

Công việc của sinh viên sau buổi học : 
- Làm bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 06/02/2015


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 1
- Làm bài tập 1

Bài tập 1 (nộp trước 12h00, ngày 06/03/2015)

Tuần 4 - Thứ tư, ngày 04/03/2015


Làm bài tập 1 (phòng thực hành A5.2)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 06/03/2015


Lớp và đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 2

Tuần 5 - Thứ tư, ngày 11/03/2015


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 13/03/2015


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm các bài sau trong bài thực hành 2 : Câu 1, 2, 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 6 - Thứ tư, ngày 18/03/2015


Kiểm tra

Quan hệ giữa các lớp


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 20/03/2015


Nghỉ

Tuần 7 - Thứ tư, ngày 25/03/2015


Quan hệ giữa các lớp

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 27/03/2015


Kiểm tra

Thực hành 
(tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 8 - Thứ tư, ngày 01/04/2015


Kiểm tra

Thực hành 
(tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 03/04/2015


Đa hình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 4

Tuần 9 - Thứ tư, ngày 08/04/2015 


Giao diện
Một số kỹ thuật khác


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 4, làm bài thực hành 5
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Bài tập 2 (nộp trước 24h00, ngày 04/05/2015) - Đáp án

Tuần 9 - Thứ sáu, ngày 10/04/2015


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành  bài thực hành 5

Tuần 10 - Thứ tư, ngày 15/04/2015


Làm bài tập 2 (tại phòng A5.2)

Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 17/04/2015


Kiểm tra

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài tập 2

Tuần 11 - Thứ tư, ngày 22/04/2015


Làm bài tập 2 (tại phòng A5.2)

Tuần 11 - Thứ sáu, ngày 24/04/2015 


Làm bài tập 2 (tại phòng A5.2)

Tuần 12 - Thứ tư, ngày 29/04/2015 


Nghỉ lễ
 

Tuần 12 - Thứ sáu, ngày 01/05/2015


Nghỉ lễ

Tuần 13 - Thứ tư, ngày 22/05/2015

 
Kiểm tra bài tập 2 (tại phòng A5.2)


Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Lập trình Hướng đối tượng để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Lập trình Hướng đối tượng để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Lập trình Hướng đối tượng