Lập trình nâng cao

nhóm N01


Cập nhật ngày 04 tháng 12 năm 2016

Tổ chức lớp học

Khóa học này bao gồm 12 tuần học bắt đầu từ ngày 12/09/2016 đến ngày 01/12/2016 vào tiết 1, 2 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần. Học tại phòng A2.5.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ hai, ngày 12/09/2016


Giới thiệu môn học (Slide)
Quản lý phiên bản mã nguồn

Chia nhóm

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp học
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ năm, ngày 15/09/2016


Quản lý phiên bản mã nguồn

Công việc của sinh viên :

- Tìm hiểu Github
- Mỗi em tạo tài khoản Github
- Tải và cài đặt phần mềm Github Desktop vào máy
- Một sinh viên (mỗi nhóm) tạo một repository với tên là tên của hai sinh viên của nhóm, sinh viên còn lại clone 
- Thử thêm một tập tin vào repository, commit, rồi publish lên server

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 19/09/2016


Tổng quan Lập trình Windows Form
Ứng dụng Hello World

Công việc của sinh viên:
- Đọc các tài liệu của buổi học
- Cài đặt ứng dụng Hello World như đã làm trên lớp, đáp ứng các yêu cầu:
    + Khi bấm nút Show Hello World thì lblHello phải được canh giữa Form, hoặc thay đổi kích thước Form để lblHello nằm ở giữa Form
    + Khi thay đổi kích cỡ Form, các nút và ô văn bản vẫn nằm vị trí neo vào cạnh dưới của Form và giữa Form theo chiều ngang
    + Thiết lập thứ tự tab cho hợp lý

Tuần 2 - Thứ năm, ngày 22/09/2016


Ứng dụng Hello World

Công việc của sinh viên:
- Đọc các tài liệu của buổi học
- Cài đặt ứng dụng Hello World như đã làm trên lớp, đáp ứng các yêu cầu:
    + Khi bấm nút Show Hello World thì lblHello phải được canh giữa Form, hoặc thay đổi kích thước Form để lblHello nằm ở giữa Form
    + Khi thay đổi kích cỡ Form, các nút và ô văn bản vẫn nằm vị trí neo vào cạnh dưới của Form và giữa Form theo chiều ngang
    + Thiết lập thứ tự tab cho hợp lý

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 26/09/2016 - Phòng thực hành A5.2


Ứng dụng Calculator

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thiện chương trình Calculator:
+ Lập trình sự kiện cho các nút số : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ Lập trình sự kiện cho các nút phép toán: +, -, *, /
+ Lập trình xử lý cho nút dấu chấm phân cách thập phân

Tuần 3 - Thứ năm, ngày 29/09/2016


Calculator

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thiện chương trình Calculator:
+ Lập trình sự kiện cho các nút phép toán: C, %
+ Lập trình xử lý cho nút dấu chấm phân cách thập phân
+ Đặt lại thứ tự Tab
+ Xử lý sự kiện bàn phím

Mã nguồn ứng dụng Calculator

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 03/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Calculator

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành tất cả các chức năng của chương trình

Tuần 4 - Thứ năm, ngày 06/10/2016


Sở thú Sài gòn

Công việc của sinh viên:
- Tham khảo 2 liên kết sau để hoàn thành chức năng Drag Drop cho hai Listbox:
Kéo thả các item giữa 2 ListBox trong C#?
Two ListBoxes - Drag and Drop Example

Assignment Sở thú Sài gòn (Hạn cuối 7h ngày 13/10/2016)

Tuần 5 - Thứ hai, ngày 10/10/2016


Nghỉ (giáo viên đi công tác)

Tuần 5 - Thứ năm, ngày 13/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Sở thú Sài gòn

Công việc của sinh viên:
- Kiểm tra đã có thì không thêm vào Listbox khi kéo thả
- Đọc tài liệu về XML, tìm hiểu cách đọc ghi dữ liệu XML với các lớp XMLTextReader và XMLTextWriter
        + Đọc và ghi XML với C#
        + Introduction to XML with C#
- Thực hiện Commit

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 17/10/2016


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành Chương 4 sách Windows Form in Action (xem phần Tài liệu tham khảo)

Tuần 6 - Thứ năm, ngày 20/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành đến Chương 5 sách Windows Form in Action
- Thực hiện commit code lên github

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 24/10/2016


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành Chương 6 sách Windows Form in Action

Tuần 7 - Thứ năm, ngày 27/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành Chương 7, 8 sách Windows Form in Action
- Commit đến chương 8

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 31/10/2016


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành các chương 9, 10 sách Windows Form in Action
- Commit đến chương 10

Tuần 8 - Thứ năm, ngày 03/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành các chương 11, 12 sách Windows Form in Action
- Commit đến chương 12

Tuần 9 - Thứ hai, ngày 07/11/2016


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành chương 13, 14 sách Windows Form in Action
- Commit đến chương 14

Tuần 9 - Thứ năm, ngày 10/11/2016


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành chương 15, 16 sách Windows Form in Action
- Commit đến chương 16

Tuần 10 - Thứ hai, ngày 14/11/2016


Đăng ký đề tài

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành chương 17, 18 sách Windows Form in Action
- Commit đến chương 18

Tuần 10 - Thứ năm, ngày 17/11/2016


Kiểm tra tiến độ 1

Tuần 11 - Thứ hai, ngày 21/11/2016


Kiểm tra tiến độ 1

Tuần 11 - Thứ năm, ngày 24/11/2016


Kiểm tra tiến độ 2

Tuần 12 - Thứ hai, ngày 28/11/2016


Kiểm tra tiến độ 2

Tuần 12 - Thứ năm, ngày 01/12/2016

 
Kiểm tra tiến độ 3

Tuần 13 - Thứ hai, ngày 05/12/2016 - Phòng A2.5

 
Kiểm tra tiến độ 3


Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Lập trình nâng cao để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Lập trình nâng cao để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Lập trình nâng cao