Lập trình nâng cao

nhóm N01


Cập nhật ngày 05 tháng 12 năm 2017

Tổ chức lớp học

Khóa học này bao gồm 12 tuần học bắt đầu từ ngày 05/09/2017 đến ngày 26/11/2017 vào tiết 9, 10 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần. Học tại phòng B4.5.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ năm, ngày 07/09/2017


Giới thiệu môn học (Slide)
Quản lý phiên bản mã nguồn

Chia nhóm

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp học
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 11/09/2017 - Phòng thực hành B5.5


Quản lý phiên bản mã nguồn

Công việc của sinh viên :

- Tìm hiểu Github, xem video Hướng dẫn làm việc cộng tác với GitHub
- Thực hiện các thao tác như trong video, hoàn thành và gởi địa chỉ kho cho thầy trước thứ hai 18/09/2017

Tuần 2 - Thứ năm, ngày 14/09/2017 - Phòng thực hành B5.5


Tổng quan Lập trình Windows Form
Ứng dụng Hello World

Công việc của sinh viên:
- Đọc các tài liệu của buổi học, xem video hướng dẫn và source code ở Trang Giới thiệu môn học này
- Cài đặt ứng dụng Hello World như đã làm trên lớp, đáp ứng các yêu cầu:
    + Khi bấm nút Show Hello World thì lblHello phải được canh giữa Form, hoặc thay đổi kích thước Form để lblHello nằm ở giữa Form
    + Khi tăng kích thước Form, nút Show Hello World nằm vị trí neo vào cạnh dưới, giữa theo chiều ngang của Form và label canh giữa Form theo cả chiều dọc và chiều ngang
    + 
Khi giảm kích thước Form đến một giới hạn nhất định (không làm ẩn đi các control) thì không cho giảm nữa.

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 18/09/2017 - Phòng thực hành B5.5


Ứng dụng Hello World

Công việc của sinh viên:
- Đọc các tài liệu của buổi học, xem video hướng dẫn và source code ở Trang Giới thiệu môn học này
- Cài đặt ứng dụng Hello World như đã làm trên lớp, đáp ứng các yêu cầu:
    + Khi bấm nút Show Hello World thì lblHello phải được canh giữa Form, hoặc thay đổi kích thước Form để lblHello nằm ở giữa Form
    
Khi tăng kích thước Form, nút Show Hello World nằm vị trí neo vào cạnh dưới, giữa theo chiều ngang của Form và label canh giữa Form theo cả chiều dọc và chiều ngang
    + 
Khi giảm kích thước Form đến một giới hạn nhất định (không làm ẩn đi các control) thì không cho giảm nữa.

Tuần 3 - Thứ năm, ngày 21/09/2017 - Phòng thực hành B5.5


Ứng dụng Calculator

Công việc của sinh viên:
- Xem video hướng dẫn
- Hoàn thiện chương trình Calculator:
+ Lập trình sự kiện cho các nút số : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ Lập trình sự kiện cho các nút phép toán: +, -, *, /, =

Assignment Calculator

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 25/09/2017 - Phòng thực hành B5.5


Ứng dụng Calculator

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thiện chương trình Calculator:
+ Đặt lại thứ tự Tab
Lập trình sự kiện cho các nút phép toán: %, Căn, Đổi dấu, Backspace
+ Xử lý nút xoá C
+ Xử lý sự kiện bàn phím

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ nhất: 24h ngày 25/09/2017

Tuần 4 - Thứ năm, ngày 28/09/2017 - Phòng thực hành B5.5


Ứng dụng Calculator

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành tất cả các chức năng của chương trình:
Xử lý xoá số 0 ở đầu số
Lập trình xử lý cho nút dấu chấm phân cách thập phân
+ Xử lý dấu chấm ở cuối số nguyên

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ hai: 17h ngày 02/10/2017

Tuần 5 - Thứ hai, ngày 02/10/2017 - Phòng thực hành B5.5


Sở thú Sài gòn

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành chương trình theo như video hướng dẫn

Assignment Sở thú Sài gòn

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ nhất: 17h ngày 05/10/2017

Tuần 5 - Thứ năm, ngày 05/10/2017 - Phòng thực hành B5.5


Sở thú Sài gòn

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành các chức năng sau:
+ Thêm nút Xoá và item menu Xoá trong menu Sửa đổi, cho phép xoá một item khỏi listbox Danh sách thú
+ Chỉ thêm item vào listbox Danh sách thú khi item đó chưa có
+ Thêm item vào listbox Danh sách thú tại đúng vị trí con trỏ chuột. Tham khảo tại Two ListBoxes - Drag and Drop Example
+ Viết hàm xử lý sự kiện FormClosing để lưu những thay đổi trong listbox Danh sách thú, nếu trước đó người dùng quên chưa bấm Lưu danh sách

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ hai: 17h ngày 09/10/2017

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 09/10/2017 - Phòng thực hành B5.5


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành Chương 4 sách Windows Form in Action (xem phần Tài liệu tham khảo)

Assignment Photo Tool

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ nhất: 17h ngày 12/10/2017

Tuần 6 - Thứ năm, ngày 12/10/2017 - Phòng thực hành B5.5


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành đến Chương 5, 6 sách Windows Form in Action

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ hai: 17h ngày 16/10/2017

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 16/10/2017 - Phòng thực hành B5.5


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành Chương 7, 8 sách Windows Form in Action

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ ba: 17h ngày 19/10/2017

Tuần 7 - Thứ năm, ngày 19/10/2017 - Phòng thực hành B5.5


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành Chương 9, 10 sách Windows Form in Action

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ tư: 17h ngày 23/10/2017

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 23/10/2017 - Phòng thực hành B5.5


Xem lại code chương trình Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Phân tích code chương trình Photo Tool theo mô hình hướng đối tượng

Tuần 8 - Thứ năm, ngày 26/10/2017 - Phòng thực hành B5.5


Nghỉ do cúp điện

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành các chương 11, 12 sách Windows Form in Action

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ năm: 17h ngày 30/10/2017

Tuần 9 - Thứ hai, ngày 30/10/2017 - Phòng thực hành B5.5


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành các chương 13, 14 sách Windows Form in Action

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ sáu: 17h ngày 02/10/2017

Tuần 9 - Thứ năm, ngày 02/11/2017 - Phòng thực hành B5.5


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành các chương 14, 15 sách Windows Form in Action

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ bảy: 17h ngày 06/11/2017

Tuần 10 - Thứ hai, ngày 06/11/2017 - Phòng thực hành B5.5


Nghỉ theo lịch của Trường

Tuần 10 - Thứ năm, ngày 09/11/2017 - Phòng thực hành B5.5


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành chương 16, 17 sách Windows Form in Action
- Lựa chọn đề tài từ danh sách https://www.icloud.com/numbers/0kUxSY-XB8JDXEnzilxh5w74Q

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ tám: 17h ngày 13/11/2017

Tuần 11 - Thứ hai, ngày 13/11/2017 - Phòng thực hành B5.5


Đăng ký đề tài

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành chương 18, 19 sách Windows Form in Action

Hạn cuối commit và push lên GitHub lần thứ chín: 17h ngày 16/11/2017

Assignment Đề tài kết thúc học phần

Tuần 11 - Thứ năm, ngày 16/11/2017 - Phòng thực hành B5.5


Kiểm tra thiết kế phần mềm

Tuần 12 - Thứ hai, ngày 20/11/2017 - Phòng thực hành B5.5


Nghỉ theo lịch của Trường

Tuần 12 - Thứ năm, ngày 23/11/2017 - Phòng thực hành A5.2


Kiểm tra thiết kế phần mềm

Tuần 13 - Thứ hai, ngày 27/11/2017 - Phòng thực hành A5.2

 
Kiểm tra tiến độ 1

Tuần 13 - Thứ năm, ngày 30/11/2017 - Phòng thực hành A5.2

 
Kiểm tra tiến độ 1

Tuần 14 - Thứ hai, ngày 04/12/2017 - Phòng thực hành A5.2

 
Kiểm tra tiến độ 2


Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Lập trình nâng cao để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Lập trình nâng cao để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Lập trình nâng cao