Lập trình nâng cao

nhóm N01


Cập nhật ngày 21 tháng 05 năm 2015

Tổ chức lớp học

Khóa học này bao gồm 12 tuần học bắt đầu từ ngày 04/03/2015 đến ngày 22/05/2015 vào tiết 1, 2 các ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Học tại phòng A1.2 vào sáng thứ tư và phòng A3.5 vào sáng thứ sáu.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 04/03/2015


Giới thiệu môn học
Quản lý phiên bản mã nguồn

Chia nhóm

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp học
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tài liệu tham khảo về Git :
1. Ben Lynn, Git Magic
2. Trang chủ Github
3. Trang trợ giúp của Github
4. Trang chủ Bitbucket
5. Trang trợ giúp của Bitbucket


Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 06/03/2015


Tự nghiên cứu tài liệu

Công việc của sinh viên :

- Tìm hiểu Bitbucket hoặc Github
- Tạo tài khoản trên Bitbucket hoặc Github
- Tải và cài đặt phần mềm SourceTree (của Bitbucket) hoặc Github vào máy
- Tạo một repository với tên là tên của hai sinh viên của nhóm (mỗi nhóm 1 repository)
- Thử thêm một tập tin vào repository, commit, rồi publish lên server

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 11/03/2015


Tổng quan Lập trình Windows Form
Ứng dụng Hello World

Công việc của sinh viên:
- Cài đặt ứng dụng Hello World như đã làm trên lớp, đáp ứng các yêu cầu:
    + Khi bấm nút Chào thì lblHello phải được canh giữa Form, hoặc thay đổi kích thước Form để lblHello nằm ở giữa Form
    + Khi thay đổi kích cỡ Form, nút Chào vẫn nằm vị trí neo vào cạnh dưới của Form và giữa Form theo chiều ngang
- Đọc tài liệu về các Control - Demo các Control
- Đọc mục 5.4.11 Hướng dẫn đặt tên Control
- Đọc một số quy tắc hữu ích khi thiết kế Form (Mục II)

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 13/03/2015


Ứng dụng Calculator

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thiện chương trình Calculator:
+ Lập trình sự kiện cho các nút số : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
+ Lập trình sự kiện cho các nút phép toán: +, -, *, /
+ Lập trình xử lý cho nút dấu chấm phân cách thập phân

Tuần 3 - Thứ tư, ngày 18/03/2015


Calculator

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thiện chương trình Calculator:
+ Lập trình sự kiện cho các nút phép toán: C, %
+ Lập trình xử lý cho nút dấu chấm phân cách thập phân
+ Đặt lại thứ tự Tab
+ Xử lý sự kiện bàn phím

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 20/03/2015


Nghỉ

Tuần 4 - Thứ tư, ngày 25/03/2015


Sở thú Sài gòn

Công việc của sinh viên:
- Tham khảo 2 liên kết sau để hoàn thành chức năng Drag Drop cho hai Listbox:
+ Kéo thả các item giữa 2 ListBox trong C#?
Two ListBoxes - Drag and Drop Example

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 27/03/2015


Sở thú Sài gòn

Công việc của sinh viên:
- Kiểm tra đã có thì không thêm vào Listbox khi kéo thả
- Đọc tài liệu về XML, tìm hiểu cách đọc ghi dữ liệu XML với các lớp XMLTextReader và XMLTextWriter
        + Đọc và ghi XML với C#
        + Introduction to XML with C#

Tuần 5 - Thứ tư, ngày 01/04/2015


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành Chương 4 sách Windows Form in Action (xem phần Tài liệu tham khảo)

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 03/04/2015


Photo Tool

Tuần 6 - Thứ tư, ngày 08/04/2015


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành Chương 6 sách Windows Form in Action

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 10/04/2015


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành Chương 7, 8 sách Windows Form in Action

Tuần 7 - Thứ tư, ngày 15/04/2015


Photo Tool

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 17/04/2015


Photo Tool

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành các chương 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sách Windows Form in Action

Tuần 8 - Thứ tư, ngày 22/04/2015


Photo Tool

Source code Chương 16 sách Windows Form in Action

Công việc của sinh viên:
- Hoàn thành chương 17, 18 sách Windows Form in Action

Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 24/04/2015


Photo Tool

Tuần 9 - Thứ tư, ngày 29/04/2015 


Nghỉ lễ

Tuần 9 - Thứ sáu, ngày 01/05/2015


Nghỉ lễ

Tuần 10 - Thứ tư, ngày 06/05/2015


Kiểm tra tiến độ 1

Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 08/05/2015


Kiểm tra tiến độ 1

Tuần 11 - Thứ tư, ngày 13/05/2015


Kiểm tra tiến độ 2

Tuần 11 - Thứ sáu, ngày 15/05/2015 


Kiểm tra tiến độ 2

Tuần 12 - Thứ tư, ngày 20/05/2015 


Kiểm tra tiến độ 3
 

Tuần 12 - Thứ sáu, ngày 22/05/2015

 
Kiểm tra tiến độ 3


Điểm

Nhóm mail

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Lập trình nâng cao để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Lập trình Hướng đối tượng để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Lập trình nâng cao