Tin học đại cương

nhóm N01 & N02


Cập nhật ngày 23 tháng 08 năm 2014

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N01 & N02 kéo dài trong 7 tuần học bắt đầu từ ngày 14/07/2014 đến ngày 29/08/2014 vào tiết 1, 2 (nhóm N01) và tiết 3, 4 (nhóm N02) các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Phòng học lý thuyết A2.3, phòng học thực hành A5.2. Thời gian học này sẽ được chia ra ba phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 20 tiết, thực hành 18 tiết, 2 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ hai, ngày 14/07/2014


Giới thiệu môn học
Các dịch vụ của Google
Thông tin và hệ thống thông tin
Phần cứng, phần mềm máy tính


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 16/07/2014


Biểu diễn thông tin trong máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học
- Làm bài thực hành 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành thực hành 1

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 18/07/2014


Thực hành 1

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 21/07/2014


Hệ điều hành
Hệ điều hành Windows
Quản lý tập tin và thư mục


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 23/07/2014


Thực hành 2

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 25/07/2014


Thực hành 2

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 28/07/2014


Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản
Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010
Giới thiệu các Template
Thao tác tạo và lưu văn bản
Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 3 - Thứ tư, ngày 30/07/2014


Tạo giấy mời với Mail Merge
Soạn thảo khoá luận

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 01/08/2014


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 04/08/2014


Thực hành 3

Tuần 4 - Thứ tư, ngày 06/08/2014


Thực hành 3

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 08/08/2014


Thực hành 3

Tuần 5 - Thứ hai, ngày 11/08/2014


Giới thiệu Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 5 - Thứ tư, ngày 13/08/2014


Vẽ đồ thị
Các hàm thường dùng


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 15/08/2014


Thực hành 4

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 18/08/2014


Thực hành 4

Tuần 6 - Thứ tư, ngày 20/08/2014


Thực hành 4

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 22/08/2014


Thực hành 4

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 25/08/2014


Kiểm tra

Tuần 7 - Thứ tư, ngày 27/08/2014


Chủ đề 5 - Mạng máy tính 

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 29/08/2014


Ôn tập 


Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học đại cương dưới đây để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học đại cương để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Tin học đại cương