Tin học đại cương

nhóm N02


Cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2015

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N02 kéo dài trong 11 tuần học bắt đầu từ ngày 21/09/2015 đến ngày 01/01/2016 vào tiết 3, 4 các ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Phòng học lý thuyết tại B3.4 (đợt 1: từ ngày 21/09/2015 đến 30/10/2015) và tại B5.3 (đợt 2: từ ngày 30/11/2015 đến 01/01/2016), phòng học thực hành tại A5.2. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 24 tiết, thực hành 20 tiết, 2 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ hai, ngày 21/09/2015


Giới thiệu môn học (Slide)
Các dịch vụ của Google

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 25/09/2015


Thông tin và hệ thống thông tin
Máy tính điện tử

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 28/09/2015


Biểu diễn thông tin trong máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 02/10/2015


Thực hành 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 05/10/2015 - Phòng thực hành


Hệ điều hành
Hệ điều hành Windows

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 09/10/2015 - Phòng thực hành


Quản lý tập tin và thư mục

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- In bài thực hành 2 và mang theo
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 12/10/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 2

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 16/10/2015 - Phòng thực hành


Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản
Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010
Giới thiệu các Template
Thao tác tạo và lưu văn bản
Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 5 - Thứ hai, ngày 19/10/2015 - Phòng thực hành


Tạo giấy mời với Mail Merge
Soạn thảo khoá luận

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 23/10/2015 - Phòng thực hành


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 26/10/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 3

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 30/10/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 3

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 30/11/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 3

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 04/12/2015 - Phòng thực hành


Giới thiệu Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 07/12/2015 - Phòng thực hành


Vẽ đồ thị
Các hàm thường dùng


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 11/12/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 4

Tuần 9 - Thứ hai, ngày 14/12/2015  - Phòng thực hành


Thực hành 4

Tuần 9 - Thứ sáu, ngày 18/12/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 4

Tuần 10 - Thứ hai, ngày 21/12/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 4

Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 25/12/2015 - Phòng thực hành

 
Thực hành 4 (Học bù cho ngày 01/01/2016)

Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 25/12/2015 - Phòng B3.5


Kiểm tra

Tuần 11 - Thứ hai, ngày 28/12/2015 - Phòng B4.4


Chủ đề 5 - Mạng máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :

- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 11 - Thứ sáu, ngày 01/01/2016 


Nghỉ
Điểm
Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.
Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học đại cương để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học đại cương để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Tin học đại cương