Tin học đại cương

nhóm N09


Cập nhật ngày 31 tháng 12 năm 2015

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N09 kéo dài trong 11 tuần học bắt đầu từ ngày 23/09/2015 đến ngày 02/01/2016 vào tiết 1, 2 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Phòng học lý thuyết tại B5.1 (đợt 1: từ ngày 23/09/2015 đến 31/10/2015) và tại B5.2 (đợt 2: từ ngày 02/12/2015 đến 02/01/2016), phòng học thực hành tại A5.2. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 24 tiết, thực hành 20 tiết, 2 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 23/09/2015


Giới thiệu môn học (Slide)
Các dịch vụ của Google

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ bảy, ngày 26/09/2015


Thông tin và hệ thống thông tin
Máy tính điện tử

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 30/09/2015


Biểu diễn thông tin trong máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 2 - Thứ bảy, ngày 03/10/2015


Thực hành 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ , ngày 07/10/2015 - Phòng thực hành


Hệ điều hành
Hệ điều hành Windows

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 3 - Thứ bảy, ngày 10/10/2015 - Phòng thực hành


Quản lý tập tin và thư mục

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- In bài thực hành 2 và mang theo
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ , ngày 14/10/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 2

Tuần 4 - Thứ bảy, ngày 17/10/2015 - Phòng thực hành


Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản
Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010
Giới thiệu các Template
Thao tác tạo và lưu văn bản
Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 5 - Thứ , ngày 21/10/2015 - Phòng thực hành


Tạo giấy mời với Mail Merge
Soạn thảo khoá luận

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 5 - Thứ bảy, ngày 24/10/2015 - Phòng thực hành


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 6 - Thứ , ngày 28/10/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 3

Tuần 6 - Thứ bảy, ngày 31/10/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 3

Tuần 7 - Thứ , ngày 02/12/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 3

Tuần 7 - Thứ bảy, ngày 05/12/2015 - Phòng thực hành


Giới thiệu Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 8 - Thứ , ngày 09/12/2015 - Phòng thực hành


Vẽ đồ thị
Các hàm thường dùng


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 8 - Thứ bảy, ngày 12/12/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 4

Tuần 9 - Thứ , ngày 16/12/2015  - Phòng thực hành


Thực hành 4

Tuần 9 - Thứ bảy, ngày 19/12/2015 - Phòng thực hành


Thực hành 4

Tuần 10 - Thứ ba, ngày 22/12/2015 - Phòng thực hành

 
Thực hành 4 (Học bù cho ngày 02/01/2016)

Tuần 10 - Thứ , ngày 23/12/2015 - Phòng thực hành


Buổi sáng (tiết 1-2) Thực hành 4

Buổi chiều (tiết 5 -6) học bù cho ngày 02/01/2016

Tuần 10 - Thứ bảy, ngày 26/12/2015 - Phòng B 3.1


Kiểm tra

Tuần 11 - Thứ , ngày 30/12/2015 - Phòng B 3.1


Chủ đề 5 - Mạng máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :

- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 11 - Thứ bảy, ngày 02/01/2016 


Nghỉ lễ


Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.
Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học đại cương để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học đại cương để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Tin học đại cương