Tin học đại cương

nhóm N15


Cập nhật ngày 12 tháng 12 năm 2014

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N15 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 08/09/2014 đến ngày 27/12/2014 vào tiết 5, 6 các ngày thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Phòng học lý thuyết B3.2 vào ngày thứ năm và A2.5 vào ngày thứ bảy, phòng học thực hành A5.1. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 24 tiết, thực hành 20 tiết, 2 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ năm, ngày 11/09/2014


Giới thiệu môn học (Slide)
Các dịch vụ của Google

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ bảy, ngày 13/09/2014


Thông tin và hệ thống thông tin
Máy tính điện tử

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 2 - Thứ năm, ngày 18/09/2014


Nghỉ

Công việc của sinh viên :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam) và Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)

Tuần 2 - Thứ bảy, ngày 20/09/2014


Biểu diễn thông tin trong máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ năm, ngày 25/09/2014


Thực hành 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ bảy, ngày 27/09/2014


Kiểm tra bài thực hành 1

Hệ điều hành
Hệ điều hành Windows

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ năm, ngày 02/10/2014 - Phòng thực hành


Quản lý tập tin và thư mục

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- In bài thực hành 2 và mang theo
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ bảy, ngày 04/10/2014 - Phòng thực hành


Thực hành 2

Tuần 5 - Thứ năm, ngày 09/10/2014 - Phòng thực hành


Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản
Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010
Giới thiệu các Template
Thao tác tạo và lưu văn bản
Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 5 - Thứ bảy, ngày 11/10/2014 - Phòng thực hành


Tạo giấy mời với Mail Merge
Soạn thảo khoá luận

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 6 - Thứ năm, ngày 16/10/2014 - Phòng thực hành


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 6 - Thứ bảy, ngày 18/10/2014 - Phòng thực hành


Thực hành 3

Tuần 7 - Thứ năm, ngày 20/11/2014 - Phòng thực hành


Nghỉ

Tuần 7 - Thứ bảy, ngày 22/11/2014 - Phòng thực hành


Thực hành 3

Tuần 8 - Thứ năm, ngày 27/11/2014 - Phòng thực hành


Thực hành 3

Tuần 8 - Thứ bảy, ngày 29/11/2014 - Phòng thực hành


Giới thiệu Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 9 - Thứ năm, ngày 04/12/2014  - Phòng thực hành


Vẽ đồ thị
Các hàm thường dùng


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 9 - Thứ bảy, ngày 06/12/2014 - Phòng thực hành


Thực hành 4

Tuần 10 - Thứ năm, ngày 11/12/2014 - Phòng thực hành


Thực hành 4

Tuần 10 - Thứ bảy, ngày 13/12/2014 - Phòng thực hành


Thực hành 4

Tuần 11 - Thứ năm, ngày 18/12/2014 - Phòng thực hành


 Thực hành 4

Tuần 11 - Thứ bảy, ngày 20/12/2014 


Kiểm tra

Tuần 12 - Thứ năm, ngày 25/12/2014 

 
Chủ đề 5 - Mạng máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :

- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 12 - Thứ bảy, ngày 27/12/2014 

 
Ôn tập

Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học đại cương để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học đại cương để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Tin học đại cương