Tin học đại cương

nhóm N17


Cập nhật ngày 12 tháng 12 năm 2014

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N17 kéo dài trong 8 tuần học bắt đầu từ ngày 27/10/2014 đến ngày 20/12/2014 vào tiết 1, 2 các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Phòng học lý thuyết B3.4 vào ngày thứ hai, B4.5 vào ngày thứ tư và B3.1 vào ngày thứ sáu, phòng học thực hành A5.1. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 24 tiết, thực hành 20 tiết, 2 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ hai, ngày 27/10/2014


Giới thiệu môn học (Slide)
Các dịch vụ của Google

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ tư, ngày 29/10/2014


Thông tin và hệ thống thông tin
Máy tính điện tử

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 31/10/2014


Biểu diễn thông tin trong máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 03/11/2014 - Phòng thực hành A5.1


Giới thiệu Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 2 - Thứ tư, ngày 05/11/2014 - Phòng thực hành A5.1


Vẽ đồ thị
Các hàm thường dùng


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 07/11/2014 - Phòng thực hành A5.1


Thực hành 4

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 10/11/2014 - Phòng thực hành A5.1


Thực hành 4

Tuần 3 - Thứ tư, ngày 12/11/2014 - Phòng thực hành A5.1


Thực hành 4

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 14/11/2014 - Phòng thực hành A5.1


Thực hành 4

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 17/11/2014 - Phòng thực hành A5.2


Hệ điều hành
Hệ điều hành Windows

Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ tư, ngày 19/11/2014


Quản lý tập tin và thư mục

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- In bài thực hành 2 và mang theo
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 21/11/2014 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 2

Tuần 5 - Thứ hai, ngày 24/11/2014 - Phòng thực hành A5.2


Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản
Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010
Giới thiệu các Template
Thao tác tạo và lưu văn bản
Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 5 - Thứ tư, ngày 26/11/2014 - Phòng thực hành A5.1


Tạo giấy mời với Mail Merge

Thực hành 3


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- In bài thực hành 3 và mang theo để thực hành
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 28/11/2014 - Phòng thực hành A5.1


Thực hành 3

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 01/12/2014 - Phòng thực hành B5.2


Thực hành 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 6 - Thứ tư, ngày 03/12/2014 - Phòng thực hành C4.1


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 05/12/2014


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 08/12/2014 - Phòng thực hành B5.2


Thực hành 3

Tuần 7 - Thứ tư, ngày 10/12/2014 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 3

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 12/12/2014 - Phòng thực hành A5.1


 Thực hành 3

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 15/12/2014 


Kiểm tra

Tuần 8 - Thứ tư, ngày 17/12/2014 

 
Chủ đề 5 - Mạng máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :

- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 19/12/2014 

 
Ôn tập

Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học đại cương để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học đại cương để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Tin học đại cương