Tin học đại cương

nhóm N23


Cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2013

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N23 kéo dài trong 11 tuần học bắt đầu từ ngày 16/09/2013 đến ngày 27/12/2013 vào tiết 6, 7 các ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 20 tiết, thực hành 18 tiết, 2 tiết dành cho kiểm tra. Phòng học thực hành tại A5.2, phòng học lý thuyết thì thay đổi theo giai đoạn :

   Thứ hai Thứ sáu
Từ 16/09 đến 25/10  A2.3 A2.2 
 Từ 25/11 đến 27/12 A2.3  A2.3 

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ hai, ngày 16/09/2013


Nghỉ

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 20/09/2013


Nghỉ

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 23/09/2013


Giới thiệu môn học (Slide)
Các dịch vụ của Google

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 27/09/2013


Thông tin và hệ thống thông tin
Phần cứng, phần mềm máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 30/09/2013


Nghỉ

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 04/10/2013


Biểu diễn thông tin trong máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học
- Làm bài thực hành 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành thực hành 1

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 07/10/2013


Hệ điều hành
Hệ điều hành Windows
Quản lý tập tin và thư mục


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 11/10/2013


Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 2

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành thực hành 2

Tuần 5 - Thứ hai, ngày 14/10/2013


Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản
Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010
Giới thiệu các Template
Thao tác tạo và lưu văn bản
Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)
Tạo giấy mời với Mail Merge

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 18/10/2013


Tạo giấy mời với Mail Merge
Soạn thảo khoá luận

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 21/10/2013


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 25/10/2013


Thực hành 3

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 25/11/2013


Thực hành 3

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 29/11/2013


Thực hành 3

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 02/12/2013


Thực hành 3

Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 06/12/2013


Giới thiệu Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 9 - Thứ hai, ngày 09/12/2013 


Vẽ đồ thị
Các hàm thường dùng


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 9 - Thứ sáu, ngày 13/12/2013


Thực hành 4

Tuần 10 - Thứ hai, ngày 16/12/2013


Thực hành 4

Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 20/12/2013


Kiểm tra 

Tuần 11 - Thứ hai, ngày 23/12/2013


Chủ đề 5 - Mạng máy tính 

Tuần 11 - Thứ sáu, ngày 27/12/2013 


Ôn tập 

Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học đại cương để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học đại cương để biết cách đăng ký vào nhóm mail.