Tin học đại cương

nhóm N25


Cập nhật ngày 20 tháng 12 năm 2013

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N25 kéo dài trong 8 tuần học bắt đầu từ ngày 28/10/2013 đến ngày 21/12/2013 vào tiết 8, 9, 10 các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Phòng học lý thuyết là C2.4 vào ngày thứ ba và A2.5 vào ngày thứ năm, phòng học thực hành A5.2. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 20 tiết, thực hành 18 tiết, 2 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ ba, ngày 29/10/2013


Giới thiệu môn học (Slide)
Các dịch vụ của Google

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ năm, ngày 31/10/2013


Thông tin và hệ thống thông tin
Phần cứng, phần mềm máy tính
Biểu diễn thông tin trong máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 2 - Thứ ba, ngày 05/11/2013


Biểu diễn thông tin trong máy tính (1 tiết)
Hệ điều hành (2 tiết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
Đọc các tài liệu của buổi học
- Làm bài thực hành 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành thực hành 1

Tuần 2 - Thứ năm, ngày 07/11/2013


Hệ điều hành (1 tiết)
Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản
Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010
Giới thiệu các Template
Thao tác tạo và lưu văn bản
Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 3 - Thứ ba, ngày 12/11/2013


Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- In bài thực hành mang theo

Tuần 3 - Thứ năm, ngày 14/11/2013


Tạo giấy mời với Mail Merge
Soạn thảo khoá luận

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 4 - Thứ ba, ngày 19/11/2013


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 4 - Thứ năm, ngày 21/11/2013


Thực hành 3

Tuần 5 - Thứ ba, ngày 26/11/2013


Thực hành 3

Tuần 5 - Thứ năm, ngày 28/11/2013


Thực hành 3

Tuần 6 - Thứ ba, ngày 03/12/2013


Giới thiệu Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 6 - Thứ năm, ngày 05/12/2013


Vẽ đồ thị
Các hàm thường dùng


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 7 - Thứ ba, ngày 10/12/2013


Thực hành 4

Tuần 7 - Thứ năm, ngày 12/12/2013


Nghỉ (thầy bận họp)

Tuần 8 - Thứ ba, ngày 17/12/2013


Kiểm tra

Tuần 8 - Thứ năm, ngày 19/12/2013


Chủ đề 5 - Mạng máy tính

Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học đại cương để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học đại cương để biết cách đăng ký vào nhóm mail.