Tin học ứng dụng

HTTT 1103
3 tín chỉ, 45 tiết

Cập nhật ngày 12 tháng 09 năm 2016

Mô tả môn học

Tin học ứng dụng là môn học nền tảng của Tin học. Môn này tập trung vào việc cung cấp những kiến thức cơ bản và toàn diện về tin học cùng những kỹ năng cơ bản về máy vi tính và mạng Internet. Cụ thể, sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng như : 

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản của tin học
 • Hiểu khái niệm hệ điều hành và vận hành hệ điều hành Windows
 • Soạn thảo các văn bản bằng hệ soạn thảo Microsoft Word
 • Tạo lập các bảng tính sử dụng công cụ Microsoft Excel
 • Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính và sử dụng một số dịch vụ Internet

Nội dung môn học

Nội dung môn học được chia làm 5 chủ đề :

Chủ đề 1 - Một số khái niệm cơ sở của tin học

Tham khảo :
1. Giáo trình tin học đại cương (Hàn Viết Thuận) : Ch.1 : Những khái niệm cơ sở của tin học
2. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận) : Ch.1 : Thông tin và vai trò của thông tin kinh tế
3. Website trợ giúp của Google : http://support.google.com/?hl=vi
4. Tin học đại cương, Quyển 1 (Lê Viết Mẫn) : Ch.1 : Một số khái niệm cơ sở của tin học

Chủ đề 2 - Hệ điều hành

Tham khảo :

1. Giáo trình tin học đại cương (Hàn Viết Thuận) : Ch.2 : Hệ điều hành của máy vi tính
2. Tin học đại cương, Quyển 1 (Lê Viết Mẫn) : Ch.2 : Hệ điều hành

Chủ đề 3 - Soạn thảo văn bản với Microsoft Word

Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản
Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010
Giới thiệu các Template
Thao tác tạo và lưu văn bản
Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)
Tạo giấy mời với Mail Merge
Soạn thảo khoá luận
Khoá luận mẫu
Nội dung khoá luận mẫu
Soạn thảo sách / truyện
Thực hành 3
Thực hành 3 tổng hợp

Tham khảo :
1. Giáo trình tin học đại cương (Hàn Viết Thuận) : Ch.3 : Soạn thảo văn bản trên máy tính
2. Tin học đại cương, Quyển 2 (Lê Viết Mẫn)
3. Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)

Chủ đề 4 - Lập bảng tính điện tử với Microsoft Excel

1. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận) : Ch.3 : Ứng dụng cơ bản của Excel trong các hệ thống thông tin kinh tế
2. Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)

Chủ đề 5 - Mạng máy tính


Tham khảo :

1. Giáo trình tin học đại cương (Hàn Viết Thuận) : Ch.1 : Mạng máy tính và Internet

Phương pháp đánh giá

Kết quả học tập được đánh giá dựa vào điểm chuyên cần, kiểm tra và bài thi cuối khoá với các trọng số như sau : 
 • Chuyên cần : 10%
 • Kiểm tra : 30%
 • Thi kết thúc học phần : 60% 
Bên cạnh đó, hình thức điểm thưởng / phạt sẽ được áp dụng để đánh giá chuẩn bị bài, trả lời câu hỏi tại lớp và kết quả của bài thực hành. Cứ mỗi 10 điểm thưởng / phạt, sinh viên sẽ được cộng / bị trừ 1 điểm vào tổng số điểm của bài kiểm tra và chuyên cần.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong khóa học này là :

1. Sách :
 • PGS. TS. Hàn Viết Thuận, Giáo trình Tin học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2007 (Thư viện)
 • PGS. TS. Hàn Viết Thuận, Giáo trình Tin học ứng dụng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2009 (Thư viện)
 • Microsoft Vietnam, Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (PDF)
 • Microsoft Vietnam, Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (PDF)
 • Lê Viết Mẫn, Tin học đại cươngQuyển 1 và Quyển 2
2. Các playlist trên Youtube :

Thảo luận

Bạn có ý kiến hay muốn thảo luận liên quan đến nội dung môn học này, thì bạn có thể truy cập vào trang web của nhóm mail (mail group) Tin học ứng dụng hoặc gởi email đến địa chỉ email của nhóm mail này : thud_hce@googlegroups.com.

Nhóm mail này yêu cầu đăng ký để có thể tham gia, đọc bài và viết phản hồi. Bạn cần có một tài khoản của Google (tài khoản email của Gmail) để đăng ký.

Bạn có thể đăng ký bằng một trong hai cách sau :
 1. Truy cập vào trang web của nhóm mail Tin học ứng dụng, đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn, bấm vào link Đăng ký thành viên, nhập thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), rồi bấm nút Áp dụng để tham gia nhóm này.
 2. Sử dụng địa chỉ Gmail của bạn để tạo một email với tiêu đề Đăng ký nhóm Tin học ứng dụng, nội dung là thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), rồi gởi đến email lvman@hce.edu.vn.

Các yêu cầu đăng ký sẽ được hồi đáp không quá 24h.

Sau khi kết thúc khoá học hoặc bạn không muốn nhận các email từ nhóm mail nữa thì bạn thực hiện bỏ đăng ký nhóm như sau : Trong màn hình của nhóm mail, bấm nút Cài đặt của tôi, chọn mục Rời khỏi nhóm này trong danh mục xổ xuống.

Nhóm mail Tin học ứng dụng