Tin học ứng dụng

nhóm N07


Cập nhật ngày 06 tháng 12 năm 2016

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N07 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 13/09/2016 đến ngày 02/12/2016 vào tiết 5, 6 các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Phòng học lý thuyết tại B3.1, phòng học thực hành tại A5.2. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 24 tiết, thực hành 20 tiết, 2 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ ba, ngày 13/09/2016


Giới thiệu môn học (Slide)
Các dịch vụ của Google

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 16/09/2016


Thông tin và hệ thống thông tin
Máy tính điện tử

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 2 - Thứ ba, ngày 20/09/2016


Biểu diễn thông tin trong máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 23/09/2016


Thực hành 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ ba, ngày 27/09/2016 - Phòng thực hành A5.2


Hệ điều hành
Hệ điều hành Windows
Quản lý tập tin và thư mục

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 30/09/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 2

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- In bài thực hành 2 và mang theo
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ ba, ngày 04/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 2

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 07/10/2016


Nghỉ (giáo viên đi công tác)

Tuần 5 - Thứ ba, ngày 11/10/2016


Nghỉ (giáo viên đi công tác)

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 14/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản
Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010
Giới thiệu các Template
Thao tác tạo và lưu văn bản
Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 6 - Thứ ba, ngày 18/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Tạo giấy mời với Mail Merge
Soạn thảo khoá luận

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 21/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 7 - Thứ ba, ngày 25/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 28/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 3

Tuần 8 - Thứ ba, ngày 01/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 3

Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 04/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 3

Tuần 9 - Thứ ba, ngày 08/11/2016  - Phòng thực hành A5.2


Giới thiệu Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 9 - Thứ sáu, ngày 11/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Vẽ đồ thị
Các hàm thường dùng


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 10 - Thứ ba, ngày 15/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 4

Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 18/11/2016 - Phòng thực hành A5.2

 
Thực hành 4

Tuần 11 - Thứ ba, ngày 22/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 4

Tuần 11 - Thứ sáu, ngày 25/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 4

Tuần 12 - Thứ ba, ngày 29/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Chủ đề 5 - Mạng máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :

- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 12 - Thứ sáu, ngày 02/12/2016 - Học tại phòng B4.4


Kiểm tra

Tuần 13 - Thứ ba, ngày 06/12/2016 - Học tại phòng A5.2


Ôn tập

Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học ứng dụng để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học ứng dụng để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Tin học ứng dụng