Tin học ứng dụng

nhóm N16


Cập nhật ngày 21 tháng 12 năm 2016

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N16 kéo dài trong 12 tuần học bắt đầu từ ngày 22/09/2016 đến ngày 12/12/2016 vào tiết 7, 8 các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần. Phòng học lý thuyết tại A4.2, phòng học thực hành tại A5.2. Thời gian học này sẽ được chia ra bốn phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 24 tiết, thực hành 20 tiết, 2 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ năm, ngày 22/09/2016


Giới thiệu môn học (Slide)
Các dịch vụ của Google

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 26/09/2016


Thông tin và hệ thống thông tin
Máy tính điện tử

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 2 - Thứ năm, ngày 29/09/2016


Biểu diễn thông tin trong máy tính

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 03/10/2016


Thực hành 1

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ năm, ngày 06/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Hệ điều hành
Hệ điều hành Windows

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 10/10/2016


Nghỉ (giáo viên đi công tác)

Tuần 4 - Thứ năm, ngày 13/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Quản lý tập tin và thư mục

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- In bài thực hành 2 và mang theo
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 5 - Thứ hai, ngày 17/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 2

Tuần 5 - Thứ năm, ngày 20/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 2

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 24/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Soạn thảo văn bản và hệ soạn thảo văn bản
Giới thiệu giao diện chương trình Microsoft Word 2010
Giới thiệu các Template
Thao tác tạo và lưu văn bản
Tạo các đơn từ (Đơn xin phép)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 6 - Thứ năm, ngày 27/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Tạo giấy mời với Mail Merge
Soạn thảo khoá luận

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 31/10/2016 - Phòng thực hành A5.2


Soạn thảo khoá luận
Soạn thảo sách/truyện

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 7 - Thứ năm, ngày 03/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 3

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 07/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 3

Tuần 8 - Thứ năm, ngày 10/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 3

Tuần 9 - Thứ hai, ngày 14/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Giới thiệu Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 9 - Thứ năm, ngày 17/11/2016  - Phòng thực hành A5.2


Vẽ đồ thị
Các hàm thường dùng


Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu được chỉ định

Tuần 10 - Thứ hai, ngày 21/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 4

Tuần 10 - Thứ năm, ngày 24/11/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 4

Tuần 11 - Thứ hai, ngày 28/11/2016 - Phòng thực hành A5.2

 
Thực hành 4

Tuần 11 - Thứ năm, ngày 01/12/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 4

Tuần 12 - Thứ hai, ngày 05/12/2016 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành 4

Tuần 12 - Thứ năm, ngày 08/12/2016


Kiểm tra

Tuần 13 - Thứ hai, ngày 12/12/2016


Chủ đề 5 - Mạng máy tính
Ôn tập

Công việc của sinh viên trước buổi học :

- Đọc các tài liệu được chỉ định


Điểm

Sinh viên thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy tại trang khảo sát nội bộ của trường. Xem hướng dẫn tại Hướng dẫn thực hiện khảo sát.

  • Điểm tổng kết

Nhóm mail

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học ứng dụng để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học ứng dụng để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Tin học ứng dụng