Tin học ứng dụng nâng cao

HTTT 4112
2 tín chỉ, 30 tiết

Cập nhật ngày 30 tháng 08 năm 2016

Mô tả môn học

Tin học ứng dụng nâng cao tiếp nối những nội dung của Tin học ứng dụng. Môn học này giúp sinh viên tiếp cận cách thức giải quyết các bài toán kinh tế trong các hệ thống thông tin kinh tế trên cơ sở sử dụng bảng tính điện tử Excel. Cụ thể, môn học này đầu tiên hướng dẫn cách thức sử dụng bảng tính điện tử Excel, sau đó là hướng dẫn sử dụng Excel như là công cụ giải quyết các bài toán thông dụng trong kinh tế, như bài toán khấu hao tài sản cố định, tính toán hiệu quả đầu tư, phân tích mối tương quan, dự báo kinh tế, vân vân.

Nội dung môn học

Nội dung môn học được chia làm 4 chủ đề :

Chủ đề 1 - Giới thiệu bảng tính điện tử Excel

Tham khảo :
1. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận) : Ch.3 : Ứng dụng cơ bản của Excel trong các hệ thống thông tin kinh tế
2. Ứng dụng Microsoft Excel trong Kinh tế (Đặng Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong) : Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6
3. Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Excel 2010 (Microsoft Vietnam)

Chủ đề 2 - Hàm tài chính trong các hệ thống thông tin kinh tế

Tham khảo :

1. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận) : Ch.5 : Sử dụng các hàm tài chính trong các hệ thống thông tin kinh tế

Chủ đề 3 - Phân tích và dự báo trong các hệ thống thông tin kinh tế

Công cụ phân tích số liệu
Phân tích dữ liệu thống kê    
    09-minhhoa.xlsx
Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế
Giải phương trình và hệ phương trình
    11-minhhoa.xlsx
Bài toán tối ưu

Thực hành 3
Thực hành 3 - bổ sung

Tham khảo :
1. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận) : Ch.6 : Phân tích và dự báo trong các hệ thống thông tin kinh tế

Chủ đề 4 - Cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin kinh tếTham khảo :

1. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận) : Ch.4 : Sử dụng cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin kinh tế

Phương pháp đánh giá

Kết quả học tập được đánh giá dựa vào điểm chuyên cần, kiểm tra và bài thi cuối khoá với các trọng số như sau : 
  • Kiểm tra : 20% (3 bài)
  • Kiểm tra cuối kỳ : 10%
  • Thi kết thúc học phần : 70% 

Bên cạnh đó, hình thức điểm thưởng / phạt sẽ được áp dụng để đánh giá chuẩn bị bài, trả lời câu hỏi tại lớp và kết quả của bài thực hành. Cứ mỗi 10 điểm thưởng / phạt, sinh viên sẽ được cộng / bị trừ 1 điểm vào tổng số điểm của bài kiểm tra và chuyên cần.

Các bài kiểm tra được thực hiện tuân theo Quy định trong kiểm tra.

Tài liệu tham khảo

Các tài liệu tham khảo được sử dụng trong khóa học này là :

1. Sách :
  • PGS. TS. Hàn Viết Thuận, Giáo trình Tin học ứng dụng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2009 (Thư viện)
  • Microsoft Vietnam, Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (PDF)
  • Trần Công Nghiệp, Giáo trình Tin học ứng dụng (PDF)
  • Đặng Cảnh Thạc, Ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế (PDF)
  • Trần Thanh Phong, Excel ứng dụng trong kinh tế (PDF)
2. Các playlist trên Youtube :

Thảo luận

Bạn có ý kiến hay muốn thảo luận liên quan đến nội dung môn học này, thì bạn có thể truy cập vào trang web của nhóm mail (mail group) Tin học ứng dụng nâng cao hoặc gởi mail đến địa chỉ của nhóm mail này : thudnc_hce@googlegroups.com.

Nhóm mail này yêu cầu đăng ký để có thể tham gia, đọc bài và viết phản hồi. Bạn cần có một tài khoản của Google (tài khoản email của Gmail) để đăng ký.

Bạn có thể đăng ký bằng một trong hai cách sau :
  1. Truy cập vào trang web của nhóm mail Tin học ứng dụng nâng cao, đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn, bấm vào link Đăng ký thành viên, nhập thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), rồi bấm nút Áp dụng để tham gia nhóm này.
  2. Sử dụng địa chỉ Gmail của bạn để tạo một email với tiêu đề Đăng ký nhóm Tin học ứng dụng nâng cao, nội dung là thông tin của bạn (Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp), rồi gởi đến email lvman@hce.edu.vn.

Các yêu cầu đăng ký sẽ được hồi đáp không quá 24h.

Sau khi kết thúc khoá học hoặc bạn không muốn nhận các email từ nhóm mail nữa thì bạn thực hiện bỏ đăng ký nhóm như sau : Trong màn hình của nhóm mail, bấm nút Cài đặt của tôi, chọn mục Rời khỏi nhóm này trong danh mục xổ xuống.

Nhóm mail Tin học ứng dụng nâng cao