Tin học ứng dụng nâng cao

nhóm N29


Cập nhật ngày 03 tháng 11 năm 2016

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N29 kéo dài trong 8 tuần học bắt đầu từ ngày 05/09/2016 đến ngày 24/10/2016 vào tiết 9, 10 ngày thứ hai, thứ năm hàng tuần. Học tại phòng B5.5. Thời gian học này sẽ được chia ra ba phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 10 tiết, thực hành 12 tiết và 8 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ hai, ngày 05/09/2016


Giới thiệu môn học (Slide)
Giới thiệu bảng tính Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu của buổi học này và buổi học sau

Tuần 1 - Thứ năm, ngày 08/09/2016


Nghỉ

Tuần 2 - Thứ hai, ngày 12/09/2016


Vẽ đồ thị

Thực hành chủ đề 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành chủ đề 1
- Đọc các tài liệu được chỉ định cho buổi học sau

Tuần 2 - Thứ năm, ngày 15/09/2016


Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản

Thực hành chủ đề 1


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành chủ đề 1
- Ôn tập cho kiểm tra

Tuần 3 - Thứ hai, ngày 19/09/2016


Kiểm tra 1

Công việc của sinh viên sau buổi học :

- Đọc các tài liệu được chỉ định cho buổi học sau

Tuần 3 - Thứ năm, ngày 22/09/2016


Giới thiệu các hàm tài chính của Excel
Tính khấu hao tài sản cố định

Thực hành chủ đề 2

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành chủ đề 2
- Đọc các tài liệu được chỉ định cho buổi học sau

Tuần 4 - Thứ hai, ngày 26/09/2016


Tính toán hiệu quả vốn đầu tư

Thực hành chủ đề 2

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành chủ đề 2

Tuần 4 - Thứ năm, ngày 29/09/2016


Thực hành chủ đề 2

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành chủ đề 2
- Ôn tập cho kiểm tra

Tuần 5 - Thứ hai, ngày 03/10/2016


Công cụ phân tích số liệu
Phân tích dữ liệu thống kê
Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành chủ đề 3

Tuần 5 - Thứ năm, ngày 06/10/2016


Kiểm tra 2

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu được chỉ định cho buổi học sau

Tuần 6 - Thứ hai, ngày 10/10/2016


Nghỉ (giáo viên đi công tác)

Tuần 6 - Thứ năm, ngày 13/10/2016


Thực hành chủ đề 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành chủ đề 3
- Đọc các tài liệu được chỉ định cho buổi học sau

Tuần 7 - Thứ hai, ngày 17/10/2016


Giải phương trình và hệ phương trình
Bài toán tối ưu


Thực hành chủ đề 3


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành chủ đề 3
- Đọc các tài liệu được chỉ định cho buổi học sau

Tuần 7 - Thứ năm, ngày 20/10/2016


Thực hành chủ đề 3

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành chủ đề 3
- Đọc các tài liệu được chỉ định cho buổi học sau

Tuần 8 - Thứ hai, ngày 24/10/2016

 
Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel
Tổng hợp và kết xuất thông tin

Thực hành chủ đề 4


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành chủ đề 4
- Ôn tập cho kiểm tra

Tuần 8 - Thứ năm, ngày 27/10/2016


Kiểm tra 4


Tuần 9 - Thứ hai, ngày 31/10/2016


Ôn tậpĐiểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học ứng dụng nâng cao để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học ứng dụng nâng cao để biết cách đăng ký vào nhóm mail.

Nhóm mail Tin học ứng dụng nâng cao