Tin học ứng dụng

nhóm N04


Cập nhật ngày 25 tháng 05 năm 2014

Tổ chức lớp học

Khóa học dành cho nhóm N02 kéo dài trong 15 tuần học bắt đầu từ ngày 15/02/2014 đến ngày 24/05/2014 vào tiết 6, 7 ngày thứ bảy hàng tuần. Học tại phòng A2.5 hoặc phòng thực hành A5.2. Thời gian học này sẽ được chia ra ba phần : lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Cụ thể, phần lý thuyết 11 tiết, thực hành 11 tiết và 8 tiết dành cho kiểm tra.

Lịch học cụ thể như sau. Chú ý : hiện nay, nội dung của mỗi tuần học chỉ đưa ra tiêu đề. Nội dung chính xác sẽ được cập nhật trong suốt khóa học. Tất cả công việc của sinh viên sẽ được cập nhật chậm nhất là 24 giờ trước mỗi buổi học.

Tuần 1 - Thứ bảy, ngày 15/02/2014


Giới thiệu môn học (Slide)
Giới thiệu bảng tính Excel
Công thức và hàm

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp
- Đọc tài liệu Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel 2010 (Microsoft Vietnam)
- Đọc các tài liệu của buổi học này và buổi học sau

Tuần 2 - Thứ bảy, ngày 22/02/2014


Vẽ đồ thị
Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản

Thực hành

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ bảy, ngày 01/03/2014


Giới thiệu các hàm tài chính của Excel
Tính khấu hao tài sản cố định


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 1

Tuần 4 - Thứ bảy, ngày 8/03/2014


Thực hành

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 1
- Ôn tập cho kiểm tra

Tuần 5 - Thứ bảy, ngày 15/03/2014


Kiểm tra (1 tiết)

Nghỉ

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu được chỉ định cho buổi học sau

Tuần 6 - Thứ bảy, ngày 22/03/2014


Nghỉ

Tuần 7 - Thứ bảy, ngày 29/03/2014


Tính toán hiệu quả vốn đầu tư

Thực hành

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 2

Tuần 8 - Thứ bảy, ngày 05/04/2014


Thực hành chủ đề 2

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 2

Tuần 9 - Thứ bảy, ngày 12/04/2014


Công cụ phân tích số liệu
Phân tích dữ liệu thống kê
Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế

Thực hành

Công việc của sinh viên trước buổi học :

Tuần 10 - Thứ bảy, ngày 19/04/2014 


Giải phương trình và hệ phương trình
Bài toán tối ưu


Thực hành


Công việc của sinh viên sau buổi học :

Tuần 11 - Thứ bảy, ngày 26/04/2014


Kiểm tra

Công việc của sinh viên sau buổi học :

Tuần 12 - Thứ bảy, ngày 03/05/2014 


Nghỉ lễ

Tuần 13 - Thứ bảy, ngày 10/05/2014


Quản trị Cơ sở dữ liệu trong Excel

Thực hành


Công việc của sinh viên sau buổi học :

Tuần 14 - Thứ bảy, ngày 17/05/2014


Tổng hợp và kết xuất thông tin

Thực hành

Công việc của sinh viên sau buổi học :

Tuần 15 - Thứ bảy, ngày 24/05/2014


Kiểm tra

Công việc của sinh viên sau buổi học :


Điểm

Nhóm học sử dụng nhóm mail (mail group) Tin học ứng dụng để trao đổi thông tin, liên lạc, gởi thông báo, hỏi đáp. Tất cả sinh viên của nhóm học này đều phải đăng ký vào nhóm mail này để tiện liên lạc.

Xem mục Thảo luận trong Tin học ứng dụng để biết cách đăng ký vào nhóm mail.