Tuần 1 - Thứ ba, ngày 26/09/2017


Giới thiệu môn học (Slide)
Tổng quan Lập trình hướng đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đăng ký vào mail group của lớp học
- Đọc các tài liệu của buổi học

Tuần 1 - Thứ sáu, ngày 29/09/2017 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành

Công việc của sinh viên :
- Ôn tập lại lý thuyết môn Cơ sở lập trình và Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
- Ôn tập lại Ngôn ngữ lập trình C# tại trang web http://daycsharp.manleviet.info

Tuần 2 - Thứ ba, ngày 03/10/2017 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành

Công việc của sinh viên :
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của khoá K49

Tuần 2 - Thứ sáu, ngày 06/10/2017 - Phòng thực hành A5.2


Thực hành

Công việc của sinh viên  :
- Làm bài tập môn Cơ sở lập trình của khoá K49

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 3 - Thứ ba, ngày 10/10/2017


Kiểm tra 15 phút

Tổng quan Lập trình Hướng đối tượng 
(tiếp theo)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 1

Tuần 3 - Thứ sáu, ngày 13/10/2017


Thực hành  (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 1
- Làm bài tập 1

Bài tập 1 (nộp trước 13h00, ngày 27/10/2016) Assignment Bài tập

Tuần 4 - Thứ ba, ngày 17/10/2017


Lớp và đối tượng

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 2

Tuần 4 - Thứ sáu, ngày 20/10/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 5 - Thứ ba, ngày 24/10/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên trước buổi học :
- Làm bài thực hành 2

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 2
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 5 - Thứ sáu, ngày 27/10/2017


Quan hệ giữa các lớp

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 3

Tuần 6 - Thứ ba, ngày 31/10/2017


Nghỉ học

Tuần 6 - Thứ sáu, ngày 03/11/2017


Quan hệ giữa các lớp

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 7 - Thứ ba, ngày 07/11/2017


Nghỉ theo lịch của Trường

Tuần 7 - Thứ sáu, ngày 10/11/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 3

Tuần 8 - Thứ ba, ngày 14/11/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Tuần 8 - Thứ sáu, ngày 17/11/2017


Đa hình

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài thực hành 4

Tuần 9 - Thứ ba, ngày 21/11/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành  bài thực hành 4

Tuần 9 - Thứ sáu, ngày 24/11/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành  bài thực hành 4

Tuần 10 - Thứ ba, ngày 28/11/2017


Giao diện
Một số kỹ thuật khác


Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành các bài thực hành 4, làm bài thực hành 5
- Đọc các tài liệu của buổi học tiếp theo

Bài tập 2 (nộp trước 24h00, ngày 19/12/2017) - Nộp bài tại Kho đã tạo ở Bài tập 1Đáp án
Các bạn lấy thư viện vẽ lưới Schelling Model tại Kho LTHĐT
Xem hướng dẫn cách lấy code, cách dùng tại đây

Tuần 10 - Thứ sáu, ngày 01/12/2017


Thực hành (tại phòng học lý thuyết)

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Hoàn thành bài thực hành 5

Tuần 11 - Thứ ba, ngày 05/12/2017


Kiểm tra

Công việc của sinh viên sau buổi học :
- Làm bài tập 2

Tuần 11 - Thứ sáu, ngày 08/12/2017 - Phòng thực hành A5.2


Làm bài tập 2

Tuần 12 - Thứ ba, ngày 12/12/2017 - Phòng thực hành A5.2


Làm bài tập 2

Tuần 12 - Thứ sáu, ngày 15/12/2017 - Phòng thực hành A5.2


Làm bài tập 2

Tuần 13 - Thứ ba, ngày 19/12/2017 - Phòng thực hành A5.2 - bù


Làm bài tập 2